Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Målet är god miljöstatus i vattendragen och i havet (NTM-centralen i Södra Österbotten)

För att en bättre miljöstatus ska kunna uppnås i yt- och grundvattnen och i Östersjön krävs handling, pengar och långsiktigt arbete – och god planering. Statsrådet har 3.12.2015 godkänt vattenförvaltningsplanerna, som sträcker sig till 2021, och havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram. Planerna har beretts i brett samarbete med olika myndigheter, intressentgrupper och medborgare.

Planerna innehåller åtgärder, med vilka god status kan upprätthållas i yt- och grundvattnen eller tillståndet i de vatten som är i dåligt skick förbättras. God status i vattnen är eftersträvansvärt, rent dricks- och badvatten samt goda fiskevattnen gagnar såväl invånarna som näringarna i området. God vattenstatus är eftersträvansvärt även med avsikt på själva naturens välmående. Nya innovationer och utveckling av dem kan också ge finska företag nya exportmöjligheter i framtiden. För att genomföra åtgärderna behövs gemensamma insatser och tid. Ju snabbare vi påbörjar arbetet, desto fortare kan vi njuta av rena vatten.

Vattenvårdsåtgärderna har framförts i ett sammandrag i förvaltningsplanen och mera detaljerat i regionens å- och älvspecifika åtgärdsprogram för ytvattnen och i åtgärdsprogrammet för grundvattnen som täcker hela området.  

Övergödningen och försurningen bekämpas

Trots att de flesta vattnen i Finland har god eller t.o.m. utomordentlig status, finns det ännu mycket att göra för att nå god status och bekämpa övergödningen och försurningen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Med åtgärderna kan vi vända riktningen för hur övergödningen utvecklas och lindra olägenheterna på grund av försurning, men det kan ställvis fordra flera decenniers arbete.

I vårt område har jordbruket den största inverkan på övergödningen och därför riktas en stor del av åtgärderna till jordbruket. Växttäcket på åkrarna vintertid borde utökas, fosforhalten på åkrarna sänkas och närsalterna som finns gödseln tas effektivare tillvara på åkrarna än i dag. Åtgärder har även riktats till övriga sektorer såsom skogsbruket, torvproduktionen, glesbebyggelsen och behandlingen av kommunalt avloppsvatten. I fråga om försurningsolägenheterna framförs bl.a. preciserande kartering av sura sulfatjordar och flerårig vall som fordrar grundare dräneringsdjup.

Konkret iståndsättning av vattnen

Levnadsförhållandena för fisk och andra organismer har genom tiderna försämrats i rinnande vatten på vattenkraftens, översvämningsskyddets och flottningens villkor. Inom vattenvården har det framförts restaureringar för att minska dessa olägenheter. I åtgärdsprogrammen för vattenvården framförs åtgärder även för att förbättra status i sjöar och havsvikar och för att hålla kvar flödesvatten i avrinningsområdet, vilket även gynnar hanteringen av översvämningsrisker.

Grundvattentillgångarna tryggas

En viktig metod för att trygga grundvattentillgångarna är att göra upp skyddsplaner för grundvattenområdena. Markanvändningsplanering som tar hänsyn till skyddet av grundvattnen spelar en viktig roll när det gäller att uppnå god status i grundvattnen. Det är också viktigt att följa upp grundvattenstatus, iståndsätta marktäktsområden och förorenade markområden, bygga grundvattenskydd samt effektivera rådgivning och tillsyn.

Havsvården är nytt i planeringen

Tidigare behandlades havsområdena som en del av vattenvården, men nu har de upptagits som helhet i ett eget planeringsavsnitt. Inom havsvården begrundas problemen i den maritima miljön mera övergripande än bara med avsikt på övergödning och skadliga ämnen på så sätt att åtgärder även inriktas bl.a. på nedskräpning och undervattensbuller, fiskbestånden, sjöfarten och den naturliga mångfalden.  

Mer information

Förvaltningsplanerna, åtgärdsprogrammen för vattenvården och åtgärdsprogrammet för havsvården finns elektroniskt på adress www.miljo.fi/paverkavattnen. Förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammet är också framlagda till påseende å NTM-centralens servicepunkter.

Mer information ges på NTM-centralen i Södra Österbotten av följande personer:


Regional information