Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Årlig avgift för övervakning av godstrafiktillstånd (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten)

Till innehavare av godstrafiktillstånd

Enligt lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) 21 b § 2 mom. ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) minst en gång per kalenderår utreda om tillståndsinnehavarna fortsättningsvis uppfyller någon av förutsättningarna för beviljande av trafiktillstånd som anges i 8 §.

ELY-centralen i Södra Österbotten utför för närvarande den årliga tillsynen, som utreder huruvida förpliktelser i anslutning till skatter samt lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter har skötts på vederbörligt sätt. Kontrollerna utförs med hjälp av fenomenutredningar och fullgöranderapporter som getts av skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi samt vid behov genom registerförfrågningar hos utsökningsverken på tillståndsinnehavarnas hemorter och skatteförvaltningens skatteuppbörds- och indrivningsenheter.

I statsrådets förordning (907/2012) utfärdad 27.12.2012 föreskrivs det om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2013 och där stadgas också om tillsynsavgiften på 90 euro för trafiktillstånd. Tillsynsavgiften gäller alla trafiktillstånd som omfattas av plikten om årlig övervakning. Avgifterna täcker kostnader för registerförfrågningar samt orsakade till-synsåtgärder. 

ELY-centralen i Södra Österbotten kommer att uppbära den nämnda övervakningsavgiften under november 2013 av tillståndsinnehavarna. Avgiften uppbärs inte av de innehavare av godstrafiktillstånd, som under det pågående året har ansökt om godstrafiktillstånd och vars förutsättningar för beviljande av tillstånd har granskats i samband med behandlingen av ansökan.

Tilläggsuppgifter:

Tillståndschef  Pasi Hautalahti, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 972


Regional information