Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Tampereen seudun MAL-sopimuksen liikenteelliset tavoitteet edenneet parhaiten (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tampereen seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) vuosille 2013-2015 ensimmäiset seurantatiedot ovat valmistuneet. Uunituoreessa seurantaraportissa on tarkasteltu yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, keskustojen kehittämisen, asuntotuotannon, palveluverkon ja liikkumisen tapojen tavoitteiden toteutumista vuonna 2013. MAL-sopimuksella ohjataan yhteisin toimenpitein kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.

Kuntien asuntotuotannossa merkittäviä eroja

Kaupunkiseudun väestönkasvu on jatkunut voimakkaana: kaupunkiseudun kuntien asukasluku kasvoi vuonna 2013 noin 4500 henkilöllä, josta Tampereen osuus oli poikkeuksellisen suuri, noin 3000. Asuntotuotantotavoitteesta, joka oli noin 3100 asuntoa, jäätiin jälkeen 300 asunnon verran. Kuntien välillä oli merkittäviä eroja asuntotuotannon toteutumisessa; parhaiten asuntotuotantotavoitteet täyttyivät ja osin jopa ylittyivät Lempäälässä ja Orivedellä. Huomattavaa kuitenkin on, että erityisesti ARA-vuokra-asuntotuotannossa kaupunkiseudulla jäätiin merkittävästi tavoitteesta.

Valtion kunnallistekniikka-avustuksia uusien asuntoalueiden toteuttamiseen vuosille 2013-15  myönnettiin yhteensä noin 4 M€, kohteina Vuores, Lentävänniemi ja Lintuhytti Tampereella sekä Metsäkylä Ylöjärvellä. Asuinalueohjelman toteuttamista Tampereella valtio rahoitti 470 000 eurolla vuonna 2013.

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta on keskeistä, että kunnissa varaudutaan pitkän aikavälin tonttitarjontaan täydentämällä nykyistä rakennetta. Täydennysrakentamista tukevia uusia tontteja asemakaavoitettiin kaupunkiseudulla v. 2013 Tampereella, Pirkkalassa ja Kangasalla. Yleiskaavallisesti kunnat ovat varautuneet keskustojen täydentämiseen siten, että kaikissa kaupunkiseudun kunnissa on laadittu tai käynnissä keskustan yleiskaavan laatiminen. Merkittävät uudet kasvualueet kaupunkiseudun osalta tullaan ratkaisemaan vireillä olevassa maakuntakaavassa, johon myös kaupunkiseudun rakennemallin tarkistustyö kytkeytyy.

Liikenteelliset tavoitteet saavutettu hyvin

Liikenteellisiin tavoitteisiin liittyvien toimenpiteiden todettiin edenneen parhaiten. Myös kulkutapajakauma on muuttumassa tavoiteltuun suuntaan. Valtio ja kunnat ovat edistäneet yhteistyössä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä monilla erilaisilla toimilla kuten liikkumisen ohjauksella, laajentamalla seutulippujen käyttöä juniin ja valmistautumalla toteuttamaan MAL-sopimuksen mukaisia yhteisiä liikennehankkeita vuosina 2014–2015. Liikennehankkeita toteutetaan yhteensä 10 miljoonalla eurolla ja ensimmäisten hankkeiden toteutus on juuri käynnistynyt tai käynnistymässä. Työt ovat lähteneet hyvin käyntiin yhteistyössä kuntien kanssa. Myös Tampereen raitiotietä on suunniteltu. Älyliikenteen keinoja on hyödynnetty liikenneverkon ohjauksessa ja häiriönhallinnassa muun muassa kehittämällä liikennevalo-ohjausta. Uusien älyliikenteen keinojen hyödyntämistä edistetään myös tutkimus- ja kehitystyöllä (ITS Factory).  Väyläinvestointeja on edistetty uuden liikennepolitiikan hengessä.

MAL-sopimuksen seurantaryhmä oli varsin tyytyväinen vuonna 2013 saavutettuihin tuloksiin. Sopimuskauden jälkimmäisiltä vuosilta on odotettavissa edelleen myönteisiä tuloksia ja tehostumista myös asuntotuotantosektorilla. Osapuolet kokivat sopimusmenettelyn onnistuneeksi ja toivoivat sille jatkoa myös vuoden 2015 jälkeen.

Lisätietoja:

puh. 0295 036 000


Regional information