Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun ELY-keskus antoi yhtiölle helmikuussa luvan puhdistettujen jätevesien osittaiseen johtamiseen. Kaivosyhtiö aloitti käsiteltyjen ylimäärävesien johtamisen pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan 6.3. ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan 26.3. Johdettavan jäteveden koostumusta ja vaikutuksia alapuolisissa vesistöissä tarkkaillaan jatkuvasti. Tarkkailusta vastaavat ensisijaisesti kaivosyhtiö sekä sen valitsema konsultti. Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus täydentävät tarkkailua myös omilla seurannoillaan. Tarkkailua on tehostettu tänä keväänä edelleen asentamalla jatkuvatoimiset veden laadun mittalaitteet Lumijokeen, Tuhkajokeen ja Jormasjokeen.

 

Viime marraskuussa sattuneen kipsisakka-allasvuodon seurauksena kaivosalueelta karkasi huomattava määrä metallipitoisia jätevesiä luontoon. Kaivoksen läheisissä vesistöissä tämä johti siihen, että eräiden aineiden pitoisuudet kasvoivat haitallisen suuriksi vesieliöstölle. Vuodon tyrehdyttyä ainepitoisuudet alkoivat kuitenkin nopeasti pienentyä. Seurantatulosten perusteella jätevesivuodon vaikutukset pysähtyivät tuolloin pääasiallisesti lähijärvien eli Kivijärven ja Kalliojärven syvänteisiin.

Ennen kipsisakka-altaan vuotoa Talvivaaran kaivoksen jätevesien vaikutukset olivat erottuneet alapuolisissa vesistöissä selvimmin kohonneina mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksina. Ainepitoisuuksien kasvu oli ollut seurausta vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa vesistöön lasketuista suolapitoisista jätevesistä. Vuoden 2012 marraskuussa sattuneen kipsisakka-altaan vuodon myötä myös eräiden metallien määrät ovat lisääntyneet lähijärvissä ja erityisesti niiden pohjien läheisissä vesikerroksissa.

Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla. Jätevesien johtaminen jakaantuu kahdelle eri päävesistöalueelle, Oulujoen vesistöalueelle ja Vuoksen vesistöalueelle. Oulujoen vesistöön ylimäärävesien johtaminen lopetettiin toukokuun alussa, kun luvan mukainen määräkiintiö 900 000 m3  tuli täyteen. Vuoksen vesistöön ylimäärävesiä johdetaan tällä hetkellä 700–900 m3/h. Juoksutusten ennakoidaan päättyvän vielä tämän viikon aikana määräkiintiön (900 000 m3) täyttyessä.

Lisää asiasta liitteenä olevassa katsauksessa.


Regional information