Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaara johtaa metallitehtaan paluuliuosta avolouhokseen (Kainuun ELY-keskus)

Talvivaara on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle ryhtyneensä johtamaan metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta varastoitavaksi Kuusilammen avolouhokseen. Talvivaara ilmoitti paluuliuoksen johtamisen aloittamisesta 19.12.2013. Kainuun ELY-keskus teki paikalla tarkastuskäynnin samana päivänä. 

Metallien talteenottolaitoksen paluuliuos eli raffinaatti johdetaan normaalitilanteessa liuoskiertoon. Nyt liuoskierrot ovat Talvivaaran mukaan lähes täynnä, ja liuosta on johdettava avolouhokseen varotoimenpiteenä. Raffinaatin johtaminen avolouhokseen ei ole ympäristöluvan mukaista.

Paluuliuosta johdetaan avolouhokseen, jotta liuotuskasoissa kiertävä metallipitoinen liuos (PLS-liuos) ei tulvisi varoaltaiden yli. Liuoskierron täyttymisen ovat aiheuttaneet metallien talteenottolaitoksen pitkä kuukauden mittainen seisakki, sateinen marras–joulukuu sekä malminkasauksen lopettaminen. Talvivaaran mukaan paluuliuoksen johtaminen avolouhokseen lopetetaan, kun liuoskierto on saatu hallintaan.

Raffinaatti on metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta, josta arvometallit on otettu talteen. Raffinaatti on erittäin hapanta ja sisältää kohonneita pitoisuuksia metalleja ja muita haitta-aineita. Raffinaattia johdetaan arviolta 100 000–200 000 kuutiometriä avolouhokseen varastoidun veden sekaan, jossa se laimenee.

Avolouhoksessa on vettä tällä hetkellä noin 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Avolouhosveteen verrattuna raffinaatti sisältää korkeampia pitoisuuksia mm. alumiinia, rautaa, mangaania, arseenia sekä uraania. Nikkelin, sinkin, kuparin, koboltin ja kadmiumin pitoisuudet ovat samalla tasolla avolouhosveden kanssa.

Ennen kuin vesiä voidaan johtaa avolouhoksesta ympäristöön, ne tulee käsitellä siten, että ulosjohdettavat vedet täyttävät ympäristöluvan vaatimukset.

ELY-keskus on tarkastuksellaan 19.12.2013 pyytänyt Talvivaaralta tarkkaa selvitystä asiasta. Selvitys tulee toimittaa ELY-keskukseen 23.12.2013 mennessä. Selvityksen saatuaan ELY-keskus päättää toimenpiteistä asian saattamiseksi ympäristöluvan mukaiseen tilaan.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833

 

 


Regional information