Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Talvivaara ei saa lupaa lisäjuoksutuksille (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on 26.4.2013 antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n 8.4.2013 tekemään ilmoitukseen ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Päätöksen mukaan Talvivaara saa johtaa käsiteltyä jätevettä tilapäisesti Kainuun ELY-keskuksen 12.2.2013 antaman päätöksen mukaisesti Vuoksen valuma-alueelle sekä johtaa jätevettä tilapäisesti Haukilampeen käsiteltäväksi.

Kainuun ELY-keskus hylkää Talvivaaran hakemuksen lisäkiintiön saamisesta Oulujoen ja Vuoksen valuma-alueille johdettavan käsitellyn jäteveden määrään.

Käsiteltyjen jätevesien johtaminen Vuoksen valuma-alueelle

Talvivaaran kaivoksella tapahtui 7.–9.4.2013 kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena lähes 400 000 kuutiometriä altaasta vuotanutta jätevettä on johdettu Kortelammen patoaltaaseen. Käsiteltyjen jätevesien juoksutusta Vuoksen vesistöalueen suuntaan on tämän vuodon johdosta lisätty noudattamatta Vaasan hallinto-oikeuden 2.4.2013 antamaa välipäätöstä jäteveden määrän rajoittamisesta seitsemään prosenttiin Kalliojoen sen hetkisestä virtaamasta.

Kainuun ELY-keskus hyväksyy käsitellyn jäteveden tilapäisen johtamisen päätöksissään 12.2.2013 ja 26.4.2013 mainituin ehdoin. Käsitellyn jäteveden johtaminen poikkeustilanteessa on patoturvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta perusteltua. Kaivospiirin alueella on välttämätöntä olla riittävästi varastointitilaa mahdollisten uusien poikkeustilanteiden varalta.

Käsiteltyjen jätevesien johtaminen on sallittua ainoastaan välttämättömän ajan, eli enintään 30.6.2013 asti. Päätöksen voimassaolo lakkaa tätä aikaisemmin, jos Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ratkaisee asian täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä.

Kainuun ELY-keskus on hylännyt Talvivaaran hakemuksen saada johtaa Kortelammen vesiä käsiteltyinä Vuoksen valuma-alueelle ja Haukilammen vesiä käsiteltyinä Oulujoen valuma-alueelle 12.2.2013 kumpaankin suuntaan myönnetyn 900 000 kuutiometrin lisäksi. Lisämäärän myöntäminen voisi aiheuttaa vesistöjen merkittävän pilaantumisen vaaran.

Jäteveden johtaminen Haukilampeen käsiteltäväksi

Kainuun ELY-keskus hyväksyy huhtikuussa 2013 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon perusteella jäteveden tilapäisen johtamisen Haukilampeen käsiteltäväksi päätöksessä 26.4.2013 mainituin ehdoin. Kipsisakka-altaalta siirrettävä määrä saa olla enintään 200 000 m3. Tämä määrä sisältyy 12.2.2013 myönnettyyn 900 000 m3:n määrään Oulujoen valuma-alueelle. Poikkeuksen myöntäminen on patoturvallisuuden kannalta perusteltua. Päätös on voimassa kuten edellä on sanottu.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
ympäristölakimies Heli Peuraniemi, p. 029 502 3832,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
ympäristögeologi Ilkka Haataja, p. 029 502 3668


Regional information