Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Taxitillståndskvoterna fastställdes i de österbottniska landskapen (NMT-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fastställt maximiantalet taxitillstånd per kommun. Beslutet träder i kraft 1.1.2016 och gäller under perioden 1.1.2016–31.12.2016.

Antalet taxitillstånd har minskats i tio kommuner. Till Kronoby kommun har antalet taxibilar ökats med en obehindrad personbil och till Vasa stad med stationsort Lillkyrö har antalet ökats med ett taxitillstånd (personbil). I övriga kommuner förblir maximiantalet taxitillstånd oförändrat.

Tillståndskvoterna påverkas av faktorer för efterfrågan och utbud, som har bedömts utgående från att tillgängligheten på taxitjänster skall vara god för alla kundgrupper både på urbana områden och på landsbygden. I synnerhet när det gäller stora städer och tillväxtcentra har man strävat efter att fastställa de kommunvisa kvoterna till ett sådant antal tillstånd att det finns tillräckligt med taxibilar även då efterfrågan är stor och att servicen inte försämras. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten anser det viktigt att det finns tillräckligt med taxibilar även för näringslivet och kommunernas transportbehov. Vid fastställandet av antalet tillstånd har man därför beaktat behoven av att ordna persontransporterna i anslutning till kommunernas social- och hälsovårdsväsen samt undervisningsväsendet.

Vid fastställandet av maximiantalet taxitillstånd har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten beaktat de väsentligaste faktorerna som påverkar efterfrågan på taxitjänster, såsom befolkningsutvecklingen, befolkningens åldersstruktur, tätortsgraden, antalet serveringsställen och kollektivtrafikens tjänster. Man har även beaktat de uppgifter som inverkar på taxitillgången, såsom antalet befintliga tillstånd, taxitäthet, körkilometrar under föregående år och utvecklingen av taxibeställningar.

I beslutet om kvoterna har antalet taxibilar minskat med ett taxitillstånd (personbil) i kommunerna Halso, Storkyro, Karleby stad med stationsort Kelviå, Kortesjärvi, Kuortane, Seinäjoki stad med stationsort Seinäjoki, Seinäjoki stad med stationsort Nurmo, Närpes och Perho. Antalet taxitillstånd har minskat med två taxibilar i Vörå kommun med stationsort Oravais.

 

Tilläggsuppgifter:

  • Tuija Kurhela
    Tillståndsexpert
    Tfn 0295 027 730
  • Pasi Hautalahti
    Tillståndschef
    Tfn 0295 027 972

Regional information