Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Förvaltningen av taxitillstånd på förslag att centraliseras till fyra NTM-centraler (NTM-centralen)

Vid det månatliga sammanträdet för närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralerna) direktörer för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur har 12.8.2015 beslutats att ge ett förslag om att centralisera förvaltningen av taxitillstånd i Finland till fyra NTM-centraler fr.o.m. 1.1.2016. Centraliseringen fordrar ännu statsrådets beslut om ändring av förordningen om NTM-centralerna.

För närvarande finns det strax över 8 100 innehavare av taxitillstånd i Finland, vilka har sammanlagt ca 10 000 taxitillstånd. Uppgifterna inom förvaltningen av taxitillstånd består bl.a. av att besluta om maximiantalet tillstånd, behandla tillståndsansökningar och återkalla taxitillstånd. För närvarande ansvarar ansvarsområdena för trafik vid nio NTM-centraler för dessa uppgifter, och alla centraler utgör en behörig tillståndsmyndighet i sitt område. Från och med början av nästa år skulle förvaltningen av taxitillstånd skötas av:

  • NTM-centralen i Södra Österbotten, som förutom taxitillståndsförvaltningen inom Södra Österbottens ansvarsområde för trafik i fortsättningen också skulle ansvara för taxitillståndsärenden inom Birkalands och Egentliga Finlands ansvarsområden för trafik.
  • NTM-centralen i Lappland, som förutom Lappland även skulle ansvara för taxitillståndsärenden inom NTM-centralen i Norra Österbottens ansvarsområde för trafik.
  • NTM-centralen i Norra Savolax, som förutom Norra Savolax skulle ansvara för taxitillståndsärenden inom NTM-centralerna i Sydöstra Finlands och Mellersta Finlands ansvarsområden för trafik samt
  • NTM-centralen i Nyland, vars verksamhetsområde skulle förbli oförändrat.

För den riksomfattande verksamheten inom förvaltningen av taxitillstånd utnämns en ledare, som ansvarar för verksamhetens utveckling, förenhetligande och samordning.

Det finns behov av förändring i tillståndsförvaltningens organisation för att utjämna resurserna inom NTM-centralernas taxitillståndsuppgifter samt för att effektivera verksamheten. Trots centraliseringen av förvaltningsuppgifterna förändras inte personalens uppgifter och arbetsplatser, utan det handlar om en övergång till nätverksbaserad verksamhet. Även om förvaltningen av taxitillstånd centraliseras och taxitillstånden i fortsättningen beviljas av NTM-centralerna i Södra Österbotten, Lappland, Norra Savolax och Nyland, påverkar förändringarna inte taxiföretagarna på andra sätt.

Tilläggsuppgifter:

Direktörerna för NTM-centralernas ansvarsområden för trafik (kontaktuppgifter) och

NTM-centralen i Södra Österbottens planeringschef Veijo Voutilainen, tfn 0295 027 762


Regional information