Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Taipalsaaren kunta ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet yhdessä turvallista ja kestävää liikkumista edistävän liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnitelman pohjalta kunta voi tehdä yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja muiden asiantuntijatahojen kanssa jatkuvaa ja suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä. Tavoitteiden asettamisen perustana ovat olleet valtakunnalliset ja alueelliset liikenneturvallisuustavoitteet sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistavoitteet.

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat surun ja kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia. Tarkastelujaksolla (2009–2013) Taipalsaarella tapahtuneet liikenneonnettomuudet maksoivat yhteiskunnalle noin 20 miljoonaa euroa eli noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Kunnan osuus kokonaiskustannuksista on noin 15–20 % eli keskimäärin noin 700 000 euroa vuodessa. Nyt valmistuneeseen suunnitelmaan asetettujen liikenneturvallisuustavoitteiden mukainen liikenneonnettomuuksien vähentyminen tarkoittaisi karkeasti arvioiden Taipalsaaren kunnalle noin 300 000 euron kustannussäästöjä vuosittain. Lisäksi hyötyä saavutetaan viisaiden liikkumistapojen, eli kävelyn ja pyöräilyn, lisääntymisestä johtuvien terveysvaikutusten kautta.

Suunnitelmassa on esitetty kunnan liikenneturvallisuuden nykytila tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien, asukas- ja koululaiskyselyiden, ongelmakohteiden kartoituksen ja aikaisempien suunnitelmien perusteella. Nykytilanteen selvityksen ja turvallisen ja kestävän liikkumisen periaatteiden perusteella määritettiin tavoitteet kunnan tulevalle liikenneturvallisuustyölle sekä Taipalsaaren liikenneympäristön parantamiselle.

Liikenneympäristön toimenpideohjelmassa on keskitytty olemassa olevan liikenneympäristön parantamiseen ja pääpaino on pienissä, kustannustehokkaissa ja nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Toimenpiteet sisältävät mm. kevyen liikenteen olosuhteiden parantamista, liikenteen ohjausta, valaistusta sekä nopeusrajoitusten tarkistamistoimenpiteitä. Tarpeita on tiedossa paljon, mutta rahoitusta niiden toteuttamiseksi on rajallisesti. Tulevina vuosina ELY-keskus ja kunta toteuttavat toimenpiteitä käytössä olevien resurssien mukaan.

Ainoastaan liikenneympäristöön kohdistuvilla teknisillä toimenpiteillä ei voida saavuttaa suunnitelmassa asetettua onnettomuuksien vähenemätavoitetta, joten liikenneturvallisuustyön aktivoiminen sekä kuntalaisten asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen ovat keskeisessä roolissa liikenneturvallisuuden parantamisessa. Tehokas ja kokonaisvaltainen liikenneturvallisuustyö edellyttää kunnan sitoutumista sekä useiden osapuolien välistä jatkuvaa aktiivista yhteistyötä. Suunnitelman aikana kuntaan perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmä, joka ohjaa, toteuttaa sekä seuraa turvallisen ja kestävän liikkumisen edistävää työtä. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma on laadittu koskemaan kaikkia kunnan toimialoja ja eri ikäryhmiä.

Turvallisen ja kestävän liikkumisen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja eri osapuolien halua vaikuttaa ihmisten liikkumistarpeisiin, kulkutavan valintoihin ja liikennekäyttäytymiseen sekä näiden kautta muun muassa liikennemääriin ja ajonopeuksiin. Väestön ikääntyminen on huomioitu suunnitelmassa esteettömyystoimenpiteiden kartoittamisella.

Suunnitelman loppuaineistot löytyvät ELY-keskuksen internet-sivuilta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus
sekä kunnan internet-sivuilta www.taipalsaari.fi.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenneturvalisuusvastaava Sonja Lehtonen, puh. 0295 029 385, [email protected].

Taipalsaaren kunta, kunnanjohtaja Jari Willman, p. 0400 753 939, [email protected].

Sito Oy, suunnittelija Anna Korpinen, p. 020 747 6562, [email protected].


Regional information