Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Sotkamosta kolme kohdetta mukana valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmassa (Kainuu)

Sotkamossa on tutkittu Lastaajantie 12:ssa, Ratatie 4:ssä ja Pesulantie 12:ssa sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen maaperän sekä pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia. Tutkimuksessa on selvitetty mahdollisten haitta-aineiden esiintymistä kohteessa sekä sitä, aiheutuuko maaperään kiinteistöjen aiemmasta toiminnasta jääneistä haitta-aineista riskejä alueen käyttäjille.

Tutkimukset tehtiin syys- ja lokakuussa 2016. Tutkimushanke on toteutettu Sotkamon kunnan sekä Kainuun ja Pirkanmaan ELY-keskusten yhteistyönä.

Ratatie 4:ssä on sijainnut korjaamo, jonka toiminta on todennäköisesti alkanut 1970-luvun puolivälissä ja loppunut vuonna 1985. Myös Lastaajantie 12:ssa on sijainnut korjaamo vuosina 1984−1995 ja Pesulantie 12:ssa pesula vuodesta 1975 alkaen. Pesula on toiminut noin kymmenen vuotta.   

Ratatie 4:n ja Lastaajantie 12:n maaperässä haitta-aineiden ei todettu aiheuttavan riskejä kiinteistönkäyttäjille tai ympäristölle nykyisessä käytössä. Kohteissa ei ole puhdistustarvetta.

Pesulantie 12:n osalta todettiin alueen maaperässä ja pohjavedessä kloorattujen hiilivetyjen aiheuttamaa ympäristölainsäädännön kriteerien mukaista pilaantuneisuutta. Pesulantie 12:n tontilla ja lähialueella tullaan tekemään lisätutkimuksia, joissa selvitetään tarkemmin pilaantumisalueen laajuutta. Lisätutkimusten perusteella käynnistetään tulevien toimenpiteiden suunnittelu.

Syksyllä 2016 tehtyjen tutkimusten lisäksi Sotkamon kunta on varmistanut vesinäytteillä, ettei talousvedenlaadussa ole poikkeavuuksia.

Kohteet kuuluvat valtakunnalliseen tutkimus- ja kunnostusohjelmaan

Sotkamossa tehdyt tutkimukset kuuluvat valtakunnalliseen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit hallintaan kestävällä tavalla. Ohjelman kohteet valitaan ympäristöhallinnon ylläpitämästä valtakunnallisesta Maaperän tilan tietojärjestelmästä (MATTI). Kohteet pisteytetään ja järjestetään kiireellisyysluokkiin. Suurimmat pisteet saaneet kohteet tullaan tutkimaan, ja tutkimustulosten perusteella kiireellisimmät etenevät kunnostusvaiheeseen. Valtakunnallisesta tutkimus- ja kunnostusohjelmasta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Harri Helenius, Sotkamon kunta, harri.helenius(at)sotkamo.fi, puh. 044 750 2491

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus, sari.myllyoja(at)ely-keskus.fi, puh. 0295023833


Regional information