Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Marktäktstillstånden och eftervårdsåtgärderna utreds i SOKKA 3-projektet (landskapen i Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har startat ett projekt SOKKA 3, i vilket utreds marktäktsområdenas tillståndsläge och hur eftervårdsåtgärderna har avancerat. Projektet försöker också hitta metoder och verksamhetsmodeller i syfte att effektivera övervakningen av hur tillståndsvillkoren har efterföljts såväl under pågående täktverksamhet som i eftervårdsåtgärderna. Avsikten är att verksamhetsmodellerna ska fungera som verktyg för de kommunala och statliga myndigheterna som övervakar marktäktslagen. Under projektets förlopp beaktas även de framtida landskapens roll till den del som den klarläggs under projekttiden.

Eftervårdsåtgärder minskar de skadliga konsekvenserna för miljön av marktäkt, täktområdet anpassas till den omgivande naturen och landskapet och möjligheterna att efteranvända täktområdet och säkerheten främjas. I grundvattenområden är det viktigt att eftervården görs på behörigt sätt för att trygga grundvattnet kvalitet. Typiska eftervårdsåtgärder som nämns i tillståndsvillkoren är att göra väggarna på branta slänter flackare samt att återställa ytjorden och växtligheten i området. Det är också möjligt att genomföra eftervårdsåtgärderna så att de främjar naturens mångfald. I tidigare SOKKA-projekt (kartläggning av grustäktsområden och bedömning av iståndsättningsbehov) har det konstaterats att eftervårdsåtgärderna ofta utförs bristfälligt eller så utförs de inte alls. Även brott mot andra tillståndsvillkor, i synnerhet att bedriva täkt ända ner till viktiga skyddsskikt i grundvattenområdet är vanligt. Dessutom är eftervården av områdena inte alltid ändamålsenlig.

Av ovan nämnda orsaker har man i SOKKA 3-projektet för avsikt att göra en noggrannare utredning av situationen i några kommuners områden. NTM-centralen väljer ut utredningsobjekten med fokus på de kommuner där täktverksamheten är omfattande eller där det tidigare har observerats brister i fråga om att följa tillståndsvillkoren eller det har förekommit grundvattenriskerande verksamhet i eftervården av områdena. Miljövårdsmyndigheterna i dessa kommuner kommer att kontaktas och vi hoppas på gott samarbete för att projektets mål ska uppnås. En elektronisk rapport görs upp om projektets resultat och rapporten kommer att finnas tillgängliga för alla när projektet har avslutats.

Mer information:

  • Tilda Rantataro, planerare, tfn 0295 027 668
  • Antti Hakola, chef för vattentjänstgruppen, tfn 0295 027 789

Regional information