Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sidosryhmien tyytyväisyys Satakunnan ELY-keskukseen edelleen hyvällä tasolla (Satakunnan ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien joka toinen vuosi toteuttava yhteinen sidos-ryhmätutkimus valmistui nyt kolmannen kerran. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki viisitoista ELY-keskusta ja se toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä, joista toinen kohdistui sidosryhmille ja toinen ohjaaville ministeriöille ja virastoille.

Kokonaistyytyväisyys entisellään, mutta näkemys toiminnan suunnasta jakautui

Sidosryhmätutkimuksella kartoitettiin ELY-keskusten viranomaiskumppanien, muiden kumppanien sekä palveluntuottajien tyytyväisyyttä ja mielipiteitä ELY-keskusten toiminnasta. Vastaajat edustivat laajasti erilaisia ELY-keskuksen sidosryhmiä ja kysely kattoi tehtäväalueet monipuolisesti. Satakunnan osalta kyselyyn vastasi 122 henkilöä. 

Satakunnassa sidosryhmät ovat hieman vähemmän tyytyväisiä Satakunnan ELY-keskuksen toimintaan verrattuna vuosien 2011 ja 2013 tutkimuksiin, mutta sidosryhmien Satakunnan ELY-keskukselle antama kokonaisarvosana 3,77 on edelleen korkein kaikista ELY-keskuksista, kuten se on ollut kahdessa edellisessäkin tutkimuksessa.

  • Satakunnan hieman heikentyneeseen tulokseen ovat  todennäköisesti vaikuttaneet viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneet hallinnolliset muutokset ja henkilöresurssien voimakas väheneminen. Esimerkiksi rakennerahastohankkeita koskeva päätöksenteko ja maksatus on keskitetty Keski-Suomen ELY-keskukseen sekä kasvu- ja innovaatiopalvelut Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tavoitteena on, etteivät nämä tehtävien keskittämiset näy asiakkaiden ja sidosryhmien arjessa, vaan että palvelut ovat yhtä hyvin saavutettavissa kuin ennenkin. Tässä on Satakunnassa sidosryhmätulosten valossa onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti, ylijohtaja Marja Karvonen toteaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satakunnassa puolet vastaajista kokee, että ELY-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö sujuu yhtä hyvin verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin. Vain noin joka kymmenes on sitä mieltä, että yhteistyö sujuu huonommin. Sidosryhmien tyytyväisyyskyselyssä esitettiin runsaasti ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Ehdotukset liittyivät yhteistyöhengen kehittämiseen, aktiivisempaan jalkautumiseen asiakkaiden pariin sekä prosessien yksinkertaistamiseen ja käsittelyaikojen lyhentämiseen. Myös nettisivujen selkeyttäminen ja paikallinen verkostoituminen nostettiin esille toivottuina kehittämiskohteina. Satakunnan ELY-keskuksen osalta esitetyt kehittämisehdotukset olivat samantyyppisiä kuin muidenkin ELY-keskusten osalta. Kehitysehdotuksista esille nousi etenkin toive resurssien lisäämisestä.

  • Hyvästä palautteesta huolimatta analysoimme tutkimuksen tulokset huolella syksyn aikana ja pyrimme löytämään toiminnastamme sellaisia kehittämiskohteita, joihin pystymme itse vaikuttamaan, Marja Karvonen toteaa.

 

Lisätiedot:

  • Marja Karvonen, ylijohtaja, p. 0295 022 111
  • Anne Jortikka, asiakkuuspäällikkö, p. 0295 022 046

Regional information