Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna arbetar effektivt för områdenas bästa

Intressentgruppsundersökningen, som utförs vartannat år, visar att intressentgrupperna sätter stort värde på samarbetet med NTM-centralen med vitsordet 4,49 då skalan var 1–5. Under sina närmare elva verksamhetsår har NTM-centralerna blivit bekanta för intressentgrupperna på området. NTM- centralerna upplevs som sakkunniga, samarbetskunniga och lättillgängliga.
NTM-centralernas åtgärder ansågs också ha haft en positiv inverkan på sysselsättningsgraden (3,62). NTM-centralerna och deras utbud av medel upplevdes att ha ett inflytande på att tygla klimatförändringen (3,52) och utveckla digitalisering (3,67).

Coronatidens samarbete med företagssidan upplevdes som fungerande och stödformerna har fungerat rimligt väl efter svårigheterna i början. På enstaka områden upplevdes det också att då sysselsättningsförsöken inletts har samarbetet med såväl NTM-centralen och TE- byrån fortsatt smidigt. Konferensen för klimatskydd och klimatsamarbetet med landskapsförbunden och NTM-centralerna har upplevts som en god samarbetsform. Gemensamma regelbundna TEAMS-möten inleddes under pandemin på många områden. Svararna upplevde att de elektroniska tjänsterna lett till snabbare handlings- och beslutsprocesser.

Som utvecklingsmål nämndes en starkare roll som utvecklare på området och främjande av förankring. Det önskades att NTM-centralerna skulle ta en allt starkare roll då det gäller lösningsbaserat regionalt påverkande. Svararna var oroliga över tillräckligheten av professionell personal. Detta ansågs på många sätt som en möjlig flaskhals.

Eftersom NTM-centralernas tjänster och verksamhetsområden är mångsidiga, ansåg svararna att det interna samarbetet och utdelning av ansvar kunde utvecklas. Medaktörerna poängterade skapandet av en helhetsbild och helhetsinriktad behandling av ärenden.

Helhetsnöjdheten mellan alla svarare 4,00

Siffran är nästan exakt den samma som år 2019 (4,01). Det att resultatet bibehållits på samma höga nivå trots en helt exceptionell Covid19-tid på två år, kan anses vara en fin framgång. Antalet svarare, 1792 (30%), har hållits på samma nivå som tidigare år.
Nöjdhetsvitsordet varierade mellan olika NTM-centraler från 3,86 till 4,26. Skillnaderna är mindre än tidigare. Som framgångar lyftes starkt upp okomplicerat samarbete och på expertnivå utmärkt samarbete. Allt som allt är svararna nöjda med samarbetet med NTM-centralerna.

Tilläggsinformation om undersökningen:
Jussi Kleemola, BroadScope Management Consulting Oy, 050 308 7870
Teija Junttila, UF-centret, utvecklingsexpert, tfn. 0295 020 277

NTM-centralernas överdirektörer:
Södra Österbotten, Mika Soininen, tfn. 0295 027 403
Södra Savolax, Jari Mutanen, tfn.0295 026 830
Tavastland, Tommi Muilu, tfn.0295 025 206
Sydöstra Finland, Leena Gunnar, tfn. 0295 029 136
Kajanaland, Jaana Korhonen, vikarie Sari Myllyoja tfn 0295 023 833
Mellersta Finland, Lehtinen Jukka, tfn.0295 024 698
Lappland, Jaakko Ylinampa, tfn. 0295 037 199
Birkaland, Juha Sammallahti, tfn. 0295 036 210
Österbotten, Timo Saari, tfn. 0295 028 501
Norra Karelen, Ari Niiranen, tfn. 0295 026 060
Norra Österbotten, Jonas Liimatta, tfn.0295 038 494
Norra Savolax, Pasi Patrikainen, tfn. 0295 026 699
Satakunta, Marja Karvonen, tfn. 0295 022 111
Nyland, Petri Knaapinen, tfn. 0295 021 076
Egentliga Finland, Olli Madekivi, tfn. 0295 022 899