Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ros och ris till NTM-centralen i Södra Österbotten, kundservicen i toppklass (landskapen i Österbotten)

Resultaten från närings-, trafik- och miljöcentralernas enkät om kundtillfredsställelse 2016 har blivit färdiga. I enkäten utvärderades servicens sakkunskap, vänlighet, behandlingens snabbhet, beslutsmotiveringar, rådgivning och kundservice i sin helhet. I enkäten bedömdes finansierings-, utbetalnings-, tillstånds- och tillsynstjänsterna, utvecklingstjänsterna (utbildning, analys och konsultation) samt trafik och väghållning. Kunderna utvärderade servicen enligt skalan 1–5 (1=svag, 5=utmärkt).

Över 4600 enkätsvar lämnades in i hela landet, av dessa berörde de flesta lönesubventions- och startbidragsärenden inom utbetalningstjänsterna. I finansieringsenkäten riktades största delen av svaren till företagsutvecklingsbidrag och stödbeslut inom landsbygdssektorn. Trafik- och väghållningsfrågorna togs upp i den riksomfattande enkäten "Hur lyckades vi". I fråga om tillsyn berörde de flesta svaren ekoproduktion och miljötillstånd.

Våra kunder anser att NTM-centralen i Södra Österbotten ger sakkunnig, vänlig service och att rådgivningen har varit god. Motiveringarna till besluten har också varit bra. De elektroniska systemens utvecklingsgrad och systemens användbarhet fick å sin sida kritik såväl nationellt som för NTM-centralen i Södra Österbottens del. Kunderna var inte heller nöjda med hur snabbt ärendena behandlas, vilket till stor del beror på att systemen inte fungerar bl.a. i fråga om utbetalningar.

Finansieringstjänsterna på NTM-centralen i Södra Österbotten fick utmärkt bedömning i synnerhet av företag och samarbetspartners för servicens sakkunskap, vänlighet, beslutsmotiveringar och rådgivning och bedömningen ligger i elitklassen för hela landet. Kunderna hade upplevt att kontakten och agerandet med den sakkunnige var mycket naturligt och hjälpsamt och att servicen var sakkunnig. Ärendena behandlas långsamt, vilket kunderna till stor del anser bero på att systemen har bristfällig utvecklingsgrad och att de inte fungerar. I sin helhet fick dock finansieringstjänsterna gott vitsord.

Inom utbetalningstjänsterna var kunderna särskilt nöjda med den snabba upptagningen av ärenden till behandling och den goda kundservicen. Sakkunskapen, beslutsmotiveringarna och rådgivningen ligger under den riksomfattande nivån, men är dock goda. Kunderna var missnöjda med behandlingens snabbhet som påverkas av att systemen har dålig utvecklingsgrad och användbarhet. Den totala kundtillfredsställelsen ligger på nivån för landets genomsnitt i gränslandet mellan nöjaktig och god.

Tillståndstjänsterna upplevdes vara nationellt mycket goda, så även i Södra Österbotten. Vitsordet för sakkunskap, vänlighet, beslutsmotivering och rådgivning låg mellan god och utmärkt (4,5–4,67). Även behandlingens snabbhet var utmärkt. Kunderna ansåg att de elektroniska tjänsterna ligger på god nivå inom tillståndstjänsterna. I synnerhet privata näringsutövare och kommunerna var nöjda med sakkunskapen och vänligheten. Beslutsmotiveringarna och vänligheten motsvarar god genomsnittsnivå i landet.

Tillsynstjänsterna fick av 111 svarspersoner en bedömning, som visade att de var särskilt nöjda med den goda sakkunskapen, övervakarnas erfarenhet och saklighet, handledning och rådgivning. Ärendenas behandlingstakt låg på nivån för nöjaktig nationell medelnivå.

I fråga om utvecklingstjänsterna (utbildning, analys och konsultation) har kunderna utvärderat tjänsterna på nationell nivå. Över hälften av tjänsterna hör ihop med företagstillväxt, analyser, marknadsföring och kundförhållanden. I Södra Österbotten varierar antalet svarspersoner mellan 6 och 21. Företagsutvecklingstjänsterna bedömdes som vänliga, snabba och sakkunniga. Även beslutsmotiveringarna och rådgivningen har fått utmärkt gott vitsord (4,23­–4,56). Konsulterna ansågs vara mycket yrkeskunniga och servicen har motsvarat företagens behov och målen som ställts upp för tjänsterna.

Mer information:

  • Mika Soininen
    Överdirektör
    NTM-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 403


 


Regional information