Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Maakunnallinen pilottitutkimus on valmistunut. Rumpurakennetutkimuksen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettuutta sekä niiden ennaltaehkäisyä ja korjaamiskäytäntöjä. 

Kymmenen vuoden aikana selvitettiin yli 2 000 vesistöön rakennetun ylitysrakenteen ekologisia, mutta myös esteettisiä ja vesiensuojelullisia ongelmia.Tutkimuksen tulokset kertovat, että joka kolmas rumpurakenne on täydellinen vaelluseste ja joka toinen ajoittainen vaelluseste.

Maanteiden (yleisten teiden) osalta ylitysrakenteiden ylityskysymykset hoidetaan jo kohtuullisesti, mutta monien yksityisteiden ylitysrakenteista löytyy pahojakin puutteita. Tunnetuin näistä on kalojen ja pohjaeläinten läpikulun estyminen. Sen aiheuttavat useimmiten rummun alapään pudotus, liika kaltevuus, pieni halkaisija, suuri virtausnopeus, veden vähyys sekä kivi- ja karikepadot. Mitä alempana jokijatkumoa ongelmat ovat, sitä suurempi on ympäristöhaitta. Monissa vesistössä tästä on seurannut virtavesilajiston ja sen monimuotoisuuden väheneminen. Usein tilanne on samalla vesilain ja vesienhoitolain vastainen. Jos jokijatkumo on ylitysrakenteen vuoksi poikki, se ei voi olla hyvässä ekologisessa tilassa, joka on yhteiseurooppalainen tavoitetila.   

Rumpurakentamiseen liittyvät ympäristökysymykset ovat monin tavoin ajankohtaisia. Ilmastomallit ennustavat valunnan kasvua ja ajallista muutosta, kun taas tuulipuistojen ja selluteollisuuden tarvitsemat lisätiet merkitsevät uusia vesistöylityksiä. Metsätieverkostomme ja samalla ylitysrakenteiden perusparantamistarve on myös suuri.

Ylitysrakenteiden ympäristöongelmien korjaaminen ei välttämättä vaadi lisärahoitusta. Kun monet tieurat ja ylitysrakenteet on lähiaikoina joka tapauksessa uusittava, tehdään se samalla ekologisesti oikein. Toisaalta monet ympäristöongelmista on vältettävissä pelkästään oikealla rakennevalinnalla, oikealla tielinjauksella ja rakenteen oikealla asentamisella. Tämä puolestaan edellyttää ohjeistuksen ja -koulutuksen tehostamista sekä mahdollisesti vesilain täydentämistä ns. pieniä vesitaloushankkeita koskevan ilmoitusmenettelyn osalta. Ympäristöystävällisen ylitysrakentamisen parhaaksi takeeksi on osoittautunut vesi- ja kalatalousasiantuntijan osallistuminen niin suunnittelu- kuin perustamistyöhönkin. Nykytilaa voidaan parantaa myös valtionavustusten myöntöehtoja päivittämällä. Avustusta annettaisiin periaatteessa vain niille hankkeille, jotka sitoutuvat ympäristöystävälliseen asentamiseen ja sen todentamiseen.

Raportti löytyy täältä

Lisätietoja
Anssi Eloranta, p. 040 - 559 29 58

Valokuvia (Anssi Eloranta) toimitusten käyttöön

 

  

 


Regional information