Regional information

Nyheter 2022

Regionernas förväntningar på den närmaste framtiden är dystra

Läget för regionernas ekonomi och sysselsättning har försämrats och i många regioner är förväntningarna för den närmaste framtiden mer negativa än tidigare. Nedgången förväntas dock bli kortvarig och utsikterna för hösten nästa år är redan ljusare. Uppgifterna framgår av höstens publikation Regionala utvecklingsutsikter, vars resultat presenterades under regionutvecklingsdagarna i Lahtis den 23 november.

Läget för näringslivet har försvagats i merparten av regionerna, i Lappland är läget ljusare

Utsikterna för näringslivet under de närmaste månaderna är dystrare jämfört med våren. Situationen har försämrats i största delen av regionerna. Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina syns inom flertalet branscher. Den höga räntenivån och prisökningarna minskar konsumtionen. Särskilt svårigheterna och anpassningsåtgärderna inom byggandet och skogsindustrin har regionala konsekvenser.

En svagare utveckling av näringslivet väntas i 34 ekonomiska regioner, den nuvarande nivån kvarstår i 27 ekonomiska regioner och i fem regioner förutspås en bättre utveckling. I Lappland hänför sig de positiva förväntningarna i Rovaniemi och Fjällapplands ekonomiska regioner framför allt till den kommande turistsäsongen. Den goda situationen inom gruvindustrin återspeglas också i förväntningarna.

Det ekonomiska läget och sysselsättningsläget bedöms dock bli bättre under året, och de uppskattningar som sträcker sig till hösten 2024 är redan klart positivare.

Tillgången på arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft har avtagit i och med att det ekonomiska läget har försämrats. I synnerhet antalet permitterade har ökat, och antalet arbetslösa arbetssökande ökar måttligt. Tillgången på kompetent arbetskraft är fortsatt den största utmaningen på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten förutspås öka inom nästan alla ekonomiska regioner under det följande halvåret. Den ökade arbetslösheten förväntas dock vara kortsiktig, eftersom de uppskattningar som sträcker sig ett år framåt är positivare i de flesta ekonomiska regioner.

Läs mera

Regionernas förväntningar på den närmaste framtiden är dystra, arbets och näringsministeriets pressmeddelande 23.11.2023 (tem.fi)