Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kräftornas livsmiljöer restaureras i Perho å (Landskapen i Österbotten)

Restaureringar för att minska kräftfiskets olägenheter som orsakats av regleringen av Perho å görs i ån ovanför Murikforsen i Nedervetil och i den vattenfattiga fåran i Kaitfors. Vid restaureringen läggs stenmaterial i varierande storlek på den fasta bottnen i åfåran och sjögruppen. Springor och hålor bland stenmaterialet ger skyddsplatser åt kräftor i olika storlek. Strukturerna formas som ränder av stenmaterial som går tvärs över fåran med ca 10 meters mellanrum och börjar vid holmar eller stränder. Strukturerna placeras så att de inte utgör olägenheter för övrig användning av vattendraget.

Den kräftekonomiska restaureringen i Perho å är en förpliktelse som regionförvaltningsverket har ålagt NTM-centralen i Södra Österbotten. Regleringen av Perho å och bruket av kraftverket i Kaitfors har bedömts ha hämmat utvecklingsmöjligheterna i nedre loppet av Perho å efter år 2004. Tidigare olägenheter bedöms inte ha uppstått, eftersom området var drabbat av kräftpest.

Objekten som restaureras ligger i Perho ås huvudfåra i Kattilakoski i Kaustby, i sjögruppen i mellersta delen av ån i Kaustby och Kronoby samt i huvudfåran i Kronoby och Karleby. Efter restaureringarna planteras kräftor förutom vid restaureringsobjekten också i Ullava å och Värabäcken i Karleby. Restaureringsarbetena inleddes förra vintern och fortsätter sannolikt ännu följande två vintrar. Entreprenör för restaureringsarbetet är Hulden & Söner Ab.

Mer information:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Seppälä, tfn 0295 027 932
  • Byggmästare Usko Lintinen, tfn 0295 027 872

Regional information