Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Ranta- ja maatalousalueiden monikäyttö ja ympäristönsuojelu Rymättylässä ja Merimaskussa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Rymättylän ja Merimaskun ranta- ja maatalousalueiden yleissuunnitteluhankkeen julkaisu on valmistunut.

Yleissuunnittelu Rymättylän ja Merimaskun alueelle tehtiin kesällä ja syksyllä 2015. Ranta-alueiden yleissuunnittelun tavoitteena oli löytää hoidon piiriin potentiaalisia rantaniittyjä sekä ruovikoita. Maatalousalueiden yleissuunnittelussa selvitettiin alueen maiseman monimuotoisuuskohteet, soveltuvat kosteikkopaikat sekä suojavyöhyketarpeet.

Rantojen monikäytön suunnittelussa kartoitetut laidunnuskohteet olivat pääosin varsin pienialaisia, mutta myös muutamia laajempia kokonaisuuksia on mukana. Suunnitelmassa on ohjeistettu laidunnukseen soveltumattomien maa- ja vesiruovikoiden hoitoa. Ruovikoiden muut hyötykäytön mahdollisuudet ovat rajallisia kohteiden pienialaisuudesta johtuen. Jonkin verran ruovikkoa on mahdollista hyödyntää peltojen lannoitteena ja maanparannusaineena.

Rymättylän maatalousalueilla kartoitetut kohteet olivat vanhoja haka- tai metsälaitumia, luontoarvoiltaan monimuotoisia pellon ja metsän välisiä reunavyöhykkeitä ja peltosaarekkeita. Niistä valtaosa on niitty- ja ketoalueiltaan lajirikkaita. Muutamia lehtomaisia, tammi- tai pähkinäpensaskasvustoja on kohteissa myös mukana.  Myös muutamia ruovikoituneita ja hoidettuja rantaniittyjä on mukana suunnitelmassa.

Suunnittelun avulla sekä maatalouden että ranta-alueiden ympäristöä kohentavat tuet voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisimmin, mutta toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on maanomistajille vapaaehtoista – merkinnät suunnittelukartoissa eivät velvoita mihinkään toimenpiteisiin. Suunnittelu ei myöskään rajaa kartoituksen ulkopuolisia alueita mitenkään tukien ulkopuolelle.

Verkkojulkaisu:
Rymättylän ja Merimaskun yleissuunnitelma. Rantojen monikäyttö, luonnon monimuotoisuus, kosteikot ja suojavyöhykkeet (doria.fi)


Lisätietoja

Mikko Jaakkola, p. 040 769 9031, mikko.j.jaakkola[at]ely-keskus.fi

Kuvat: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuva-arkisto


Regional information