Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Understöd för vård av byggnadsarvet beviljades för reparation av tak och fönster (Nyland)                           

Som understöd för vård av byggnadsarvet har NTM-centralen i Nyland delat ut 111 000 euro som anvisats av miljöministeriet. NTM-centralen tog emot 49 ansökningar om understöd och 22 av dessa beviljades understöd. Största delen av ansökningarna hade gjorts av privatpersoner.

På grund av det knappa anslaget beviljades understöd endast för reparation av tak och fönster på byggnader. Centrala grunder för beviljandet av understöd var objektens arkitektur-, byggnads- och kulturhistoriska värde samt deras skick. Att objektet var beläget inom en kulturmiljö av riksintresse var ett mervärde. Målet var att stöda varje objekt med ett belopp som främjar projektet och reparationen på ett sätt som tar hänsyn till principerna för vården av byggnadsarv.  

Understödet söks årligen före utgången av oktober–november. Det kan beviljas för reparationsåtgärder som bidrar till att byggnaden hålls i gott skick, till exempel reparation av yttertak, fönster, fundament och bärande konstruktioner, eller andra reparationsåtgärder utanför byggnaden. Understödet kan utgöra högst 50 procent av                           kostnaderna.

Länk till beviljade understöd 2017

Ytterligare upplysningar:

  • Överinspektör Henrik Wager, 0295 021 473
  • Inspektör Arja Myllyoja, 0295 021 433

Regional information