Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Tornator Oyj:n ja Taaleritehtaan pääomarahastot Oy:n Pyhäjoen Oltavan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 20.1.2015 kello 17 - 19 Keskikylän kylätalolla (Rajalankuja 15, Pyhäjoki). Tilaisuudessa esitellään myös Pyhäjoen Oltavan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 16.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Tornator Oyj ja Taaleritehtaan pääomarahastot Oy suunnittelevat yhteishankkeena tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäjoen Oltavan alueelle. Suunniteltujen voimaloiden yksikkötehot tulisivat olemaan 2,4 - 5 MW ja koko puiston kokonaisteho 62,4 - 160 MW. Voimaloiden napakorkeus tulisi olemaan enintään 145 metriä ja roottorin halkaisijat 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 213 metriä. Tarkasteltavana on kaksi tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehdossa VE1 olisi 26 voimalaa ja vaihtoehdossa VE2 voimaloita olisi 32.

Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon hankealueelle rakennettavan 110 kV sähköaseman kautta. Ilmajohtoja ei rakenneta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 7.1. -  9.3.2015 Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/oltavantuulivoimahankeYVA.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 9.3.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 8.5.2015 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjoen kunnanvirastossa ja kirjastossa, Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394 ja Heli Kinnunen, puh. 0295 038 524, [email protected].

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat:
Tornator Oyj, Raino Kukkonen, puh. 010 563 0107, [email protected] ja
Taaleritehtaan pääomarahastot Oy, Pauli Maaninka, puh. 050 527 5550, [email protected]

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Marja Nuottajärvi puh. 044 704 6203 ja Leila Väyrynen puh. 040 541 2306, [email protected]


Regional information