Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pudasjärven Pintamojärvelle uusia säännöstelykäytäntöjä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Koskienergia Koskivoima Oy ovat sopineet uusista Pintamojärven ekologisen tilan parantamiseen tähtäävistä säännöstelysuosituksista. Ne on laadittu nykyisten säännöstelylupaehtojen puitteissa, ja niillä pyritään vähentämään rantaeroosiota sekä huomioimaan paremmin rannankäytön tarpeet.

Pintamojärven säännöstelylle on ollut tyypillistä luontaista suurempi talvialenema, alhainen kevättulvakorkeus, melko tasainen kesävesipinta ja korkea vesipinta syksyllä. Kyseiset säännöstelykäytännöt lisäävät rannan eroosioherkkyyttä. Uusilla säännöstelykäytännöillä pyritään luomaan olosuhteet, joissa rantavyöhykkeelle pääsee muodostumaan luontaisesti kasvillisuutta, joka osaltaan vähentää eroosioherkkyyttä ja parantaa järven ekologista tilaa.

Valtioneuvoston v. 2015 hyväksymässä vesienhoitosuunnitelmassa esitetään Pintamojärven säännöstelykäytännön parantamista. Uudella säännöstelykäytännöllä pyritään toteuttamaan tarvittavat muutokset. Säännöstelymuutosten vaikutuksia seurataan vuosittain. Pintamojärvellä on syytä toteuttaa edelleen myös muita järven tilaa parantavia toimenpiteitä, kuten hoitokalastusta ja kuormituksen vähentämistä ja parantaa tiedonvaihtoa järven tilasta ja siellä tehtävistä toimenpiteistä vesi- ja ranta-alueen omistajien, voimayhtiön ja viranomaisten kesken. Toimenpiteiden tuloksellisuutta ja lisätoimenpiteiden tarvetta arvioidaan viimeistään vesienhoitokauden lopussa vuonna 2021.

Ranta-asukkailta toivotaan aktiivista osallistumista järven tilan parantamiseen.

Lisätietoja:
Tarkastaja Sakari Kalliokoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 339
Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 308


Regional information