Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Porin Mäntyluotoon suunnitellun akkuterminaalin ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Kuusakoski Oy:n Mäntyluodon akkuterminaalin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.  Kuusakoski Oy aikoo perustaa Mäntyluodon satama-alueella sijaitsevan toimipaikkansa yhteyteen Poriin romuakkujen vastaanotto- ja esikäsittelypaikan.  Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi yhtä toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0: Nykytilanne

0-vaihtoehdossa käsitellään tilannetta, jossa Kuusakoski Oy:n Porin Mänty-luodon akkuterminaalin toimintaa ei aloiteta. Tällöin Kuusakoski Oy:n toiminta alueella jatkuu nykyisten ympäristölupien mukaisena. Mäntyluodon nykyiselle toiminnalle on myönnetty kaksi ympäristölupaa, jotka kuvataan tarkemmin osiossa 4. Nykyisen ympäristöluvan mukaan alueella saa vastaanottaa 800 tonnia akkuja vuodessa. Mikäli akkuterminaalia ei rakenneta Porin Mäntyluotoon, Kuusakosken akkuterminaali Raumalla jatkaa toimintaansa.

Vaihtoehto 1:

Kuusakoski Oy rakentaa akkuterminaalin Porin Mäntyluotoon nykyisten toimintojen (palvelupiste ja rengasterminaali) läheisyyteen. Toiminta tulee sijoittumaan alueella jo valmiiksi olevaan varastokatokseen. Terminaalissa käsitellään maksimissaan 15 000 tonnia akkuja vuodessa. Akkujen painosta noin 10–15 % on akkuhappoa, joten happoa syntyy enintään noin 1 500–2 250 tonnia vuodessa. Kuusakosken akkutoiminnot Raumalla lopetetaan ja siirretään Mäntyluotoon.

    
Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arviointi painottuu toiminnan aikaisiin vaikutuksiin, mutta myös rakentamisen aikaiset ja toiminnan päättymisen jälkeiset vaikutukset on arvioitu. Arvioinnissa on painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet laitoksen suorista ympäristövaikutuksista erityisesti ympäristöriskit sekä liikenne- ja meluvaikutukset. Akkuterminaalin sijainnin johdosta tärkeimmät vaikutukset ilmenevät yhteisvaikutuksena alueen muiden toimintojen kanssa. Perustellusti on tuotu esiin myös toiminnan myönteiset vaikutukset luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteiden hyötykäyttöön.

Arviointiselostuksesta on annettu 5 viranomaislausuntoa ja 2 mielipidettä alueen asukasyhdistyksiltä.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään erinäisiä tarkennuksia mm. riskinarvioinnin huomioon ottamiseksi erityisesti luvanhakuvaiheessa. Laajennushanke edellyttää mm. ympäristölupaa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä verkkosivulla:
Mäntyluodon palvelupisteen yhteyteen perustettava akkuterminaali, Pori (ymparisto.fi)

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Regional information