Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ja Satawind Oy:n tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

Satawind Oy ja A. Ahlström Osakeyhtiö suunnittelevat Ahlaisten Lammin alueelle Poriin enintään 20 tuulivoimalaitoksen tuulivoimapuistoa. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 125 metriä ja yksikköteho 3 - 5 MW. Tuulivoimapuisto muodostaa hankkeen, johon kuuluvat tuulivoimalaitokset, huoltotiet, niiden viereen sijoitettavat maakaapelit, sähkö-asema ja 110/20 kV:n sähkönsiirtoreitti, jolle on esitetty kaksi pääreittivaihtoehtoa A ja B.

Hankkeessa on tarkasteltu 0-vaihtoehdon lisäksi neljää toteutusvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1 (20 voimalaa)
Lammin alueelle rakennetaan 20 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimatuotantoalue. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 3-5 MW. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan korkeintaan noin 125 metriä. Tällä hetkellä suunniteluilla laitosmalleilla kokonaiskorkeudeksi muodostuu noin 180 metriä. Tulevaisuudessa roottorin halkaisija ja sitä myöten kokonaiskorkeus voi muuttua. Kokonaiskorkeus ei kuitenkaan ylitä 190 metriä. Voimalat eivät sijoituspaikoillaan ylitä lentoestekorkeutta 279 metriä.

Vaihtoehto 2 (18 voimalaa)
Lammin alueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimatuotantoalue. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 3-5 MW. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan korkeintaan noin 125 metriä. Tällä hetkellä suunniteluilla laitosmalleilla kokonaiskorkeudeksi muodostuu noin 180 metriä. Tulevaisuudessa roottorin halkaisija ja sitä myöten kokonaiskorkeus voi muuttua. Kokonaiskorkeus ei kuitenkaan ylitä 190 metriä. Voimalat eivät sijoituspaikoillaan ylitä lentoestekorkeutta 279 metriä.

Vaihtoehto 3 (14 voimalaa)
Lammin alueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimatuotantoalue. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 3-5 MW. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan korkeintaan noin 125 metriä. Tällä hetkellä suunniteluilla laitosmalleilla kokonaiskorkeudeksi muodostuu noin 180 metriä. Tulevaisuudessa roottorin halkaisija ja sitä myöten kokonaiskorkeus voi muuttua. Kokonaiskorkeus ei kuitenkaan ylitä 190 metriä. Voimalat eivät sijoituspaikoillaan ylitä lentoestekorkeutta 279 metriä.

Vaihtoehto 4 (11 voimalaa)
Lammin alueelle rakennetaan enintään 11 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimatuotantoalue. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 3-5 MW. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan korkeintaan noin 125 metriä. Tällä hetkellä suunniteluilla laitosmalleilla kokonaiskorkeudeksi muodostuu noin 180 metriä. Tulevaisuudessa roottorin halkaisija ja sitä myöten kokonaiskorkeus voi muuttua. Kokonaiskorkeus ei kuitenkaan ylitä 190 metriä. Voimalat eivät sijoituspaikoillaan ylitä lentoestekorkeutta 279 metriä.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä toiminnan lopettaminen. Arvioinnissa on hyvin painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet laitoksen suorista ympäristövaikutuksista melu-, välke-, maisema-, linnusto- ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset. Myös yhteisvaikutuksia  muiden tuulivoima-alueiden kanssa on käsitelty varsin kattavasti. Arviointiselostuksesta on annettu 13 asiantuntijalausuntoa sekä 17 mielipidettä yhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu selvitysvaiheessa riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään lukuisia tarkennuksia merkittävimpien vaikutusten osalta. Tämä erityisesti sen vuoksi, että YVA-selostuksessa ei ole voitu riittävän tarkoin yksilöidä voimaloiden sijaintia ja tärkeimpiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia ominaisuuksia, jotta selostus sellaisenaan soveltuisi esimerkiksi yleiskaavoituksen perusteeksi. Hankkeessa myös yhteisvaikutukset erityisesti muuttolinnuston ja maiseman osalta voivat muodostua merkittäviksi. Seuranta erityisesti eri hankkeiden yhteisvaikutusten toteamiseksi on tärkeätä.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ELY-keskuksen verkkosivulla: Ahlaisten Lammin tuulivoimahanke, Pori (ymparisto.fi)


Lisätietoja antaa vastuualueen johtajan sijainen Esko Gustafsson, puh. 0295 022 859


Regional information