Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Savon järvistä ja joista neljäsosalla tarvitaan vesien tilaa parantavia hoitotoimia (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Ehdotus Pohjois-Savon järvien ja jokien uudeksi tilaluokitukseksi on valmistunut. Sen mukaan Pohjois-Savon järvipinta-alasta lähes 90 % on säilynyt hyvänä tai jopa erinomaisena.  Mikäli kuitenkin tarkastellaan järvien lukumäärää, on maakunnan järvistä viidesosan arvioitu olevan ekologiselta tilaltaan heikentyneitä. Virtavesistä puolestaan noin kolmasosa on tilaltaan heikentyneitä. Ekologinen tila kuvaa ihmistoiminnan aiheuttamaa vesien muuttuneisuutta. Järvien ja jokien tilaa heikentää laajamittaisimmin valuma-alueilta peräisin oleva rehevöittävä ravinnekuormitus. Myös säännöstelyllä ja vesistörakentamisella on vaikutusta vesieliöstön luontaisten elinympäristöjen vähentymisen kautta. Paikallisesti myös haitallisten aineiden, kuten raskasmetallien, kertyminen järven pohjakerrostumiin heikentää eliöstön elinolosuhteita.

Pohjois-Savossa alueellisesti laajimpia vesiensuojeluongelmia on pitkään hajakuormituksen vaikutuksesta kärsineellä Ylä-Savon alueella. Muualla maakunnassa tilaltaan heikentyneet vedet ovat pääosin pienehköjä latvavesiä. Vedenlaatu Nurmijoen reitin latvaosan kaivosteollisuuden kuormitusta vastaanottavissa vesissä on heikentynyt luokitusjakson aikana, mutta Pohjois-Savon maakunnan puolella olevissa järvissä ei merkittäviä eliöstövaikutuksia ole vielä ilmennyt. Erinomaisessa tilassa olevia vesistöjä alueella ei kuitenkaan enää ole.

Pintavesien tilanarvio on osa vesienhoitosuunnitelmien laadintaa vuosille 2016-2021. Tilaluokittelu muodostaa pohjan vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun ja kohdentamiseen: heikentyneiden vesien tilaa tulisi parantaa niin, että hyvä tila saavutettaisiin kaikissa vesissämme. Toisaalta myös arvokkaiden, hyvässä tai erinomaisessa tilassa säilyneiden vesien tilan säilyttäminen vaatii usein vesiensuojelun tehostamista.  Vesienhoito vaatiikin usein toimintatapojen kehittämistä ja konkreettisia toimenpiteitä useilla vesien tilaan vaikuttavilla sektoreilla metsänhoidosta ja maanviljelystä teollisuuteen ja rantojen käyttöön.

Vesienhoidon suunnittelun kohteena Pohjois-Savossa on yhteensä yli 400 järviä ja noin 100 virtavettä, joiden ekologista tilaa arvioitiin vuosien 2006-2012 vesien tilan seuranta-aineistolla.  Ensisijaisesti arvioinnissa käytettiin vesieliöstön tilaa kuvaavia seuranta-aineistoja eli tietoja esimerkiksi kalastosta, pohjaeläimistöstä, levistä ja vesikasveista. Toissijaisesti on tehty arvio vesien tilasta perustuen mitattuun tai mallinnettuun vedenlaatuun sekä vesistörakentamisen aiheuttamien muutosten laajuuteen. Verrattuna edelliseen, viime vuosikymmenen alkupuolen aineistoilla tehtyyn tilaluokitukseen, on tieto maakunnan vesien ekologisesta tilasta selvästi lisääntynyt ja tarkentunut: ekologisia luokituksia pystyttiin nyt tekemään n. 140 vesistössä kun edellisellä luokitusjaksolla määrä jäi alle 90:een. Toisaalta yhteensä yli 80:ssa, lähinnä pienessä järvessä tai joessa, tila-arviota ei voitu tehdä vähäisten tai kokonaan puuttuvien seuranta-aineistojen vuoksi. Tarkentuneiden tietojen ja osittain päivitettyjen luokittelukriteerien vuoksi nyt tehdyt tilaluokitukset poikkeavat yksittäisten kohteiden osalta aiemmasta luokituksesta.

Nyt julkaistavassa luokituksessa on kyseessä luokitteluehdotuksesta, johon maakunnallisilla vesienhoidon yhteistyöryhmillä sekä kaikilla vesistöistä kiinnostuneilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä viimeistään vuoden 2014 lopussa toteuttavassa kuulemisessa. Lopullinen vesien tilaluokitus julkaistaan vesienhoitosuunnitelmissa vuoden 2015 lopussa.

Liitetiedostot

Valtakunnallista tietoa

Lisätietoja

Hydrobiologi Antti Kanninen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 801, antti.kanninen(at)ely-keskus.fi

Limnologi Taina Hammar, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 782, taina.hammar(at)ely-keskus.fi


Regional information