Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärven säännöstelylupaan haetaan muutosta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus säännöstelyluvan haltijana on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Pyhäjärven, Pohjois-Pohjanmaan maakuntajärven, säännöstelyluvan muuttamiseksi. Lupamuutoksen tarkoituksena on ilmastonmuutokseen varautuminen, säännöstelystä järven ja joen tilalle aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen ja vesistön käyttömahdollisuuksien parantaminen. Lupahakemukseen sisältyy myös esitys kalatalous- ja tarkkailuvelvoitteista sekä hydrologista seurantaa koskevan lupaehdon ajantasaistaminen nykykäytäntöjä vastaavaksi.

Säännöstelyn tarkistamisen lähtökohtana on Pyhäjärven säännöstelyselvitys, joka tehtiin luvan haltijan, konsulttitoimistojen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Selvitykseen kuului myös paikallisten tahojen kuuleminen yleisötilaisuuksissa sekä kaikille avoimessa kyselyssä.

Selvityksen perusteella Pyhäjärven säännöstelylupa ei ole toimiva nykyisin eikä varsinkaan ilmastonmuutoksen edetessä. Erityisesti nykyisen luvan mukainen kiinteään aikaan ja maksimikorkeuteen sidotun kevätaleneman noudattaminen johtaa yhä useammin tilanteisiin, joissa talviaikainen juoksutus on haitallisen suuri aiheuttaen hyydeongelmia Pyhäjoen yläosalla. Lisäksi talviaikaisten lumensulamisjaksojen aikana järven vedenkorkeuden ylärajan noudattaminen olisi yhä useammin mahdotonta. Jos nykyistä lupaa ei muuteta, järven vedenpinta jää yhä useammin kevättulvan jälkeen liian matalalle tasolle, mistä tulisi kärsimään sekä järven ekologia että kesäaikainen virkistyskäyttö.

Selvityksen aikana vertailtiin mallintamalla useiden eri säännöstely- ja pohjapatovaihtoehtojen vaikutuksia järven vedenkorkeuksiin ja Pyhäjoen yläosan virtaamiin. Tulosten perusteella laadittiin säännöstelysuositukset. Selvityksessä suositeltiin lupaa muutettavan siten, että kevätaleneman syvyys ja ajankohta määritettäisiin vuosittain perustuen valuma-alueen lumen vesiarvoihin sekä vesistö- ja sääennusteisiin. Hoitamalla säännöstelyä suositusten mukaisesti on mahdollista pitää kevättulvan korkeus ja kesäaikainen veden korkeus järven ekologisen tilan ja virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla ja vähentää keskimääräistä talvialenemaa.

Vesivoimalaitoksilla hyytöjäästä aiheutuvat haitat pienenisivät, koska hyydön syntymistä edesauttavat virtausolosuhteet harvinaistuisivat. Hyytöongelmien väheneminen parantaisi myös joen ekologista tilaa. Lisäksi joen ekologien tila paranisi, kun minimijuoksutus jokeen olisi 1 m3/s.

Säännöstelysuositusten mukainen säännöstely ei vaikuta järven tulvasuojeluun. Jokialueella tulvasuojeluhyöty saattaa mallinnuksen mukaan vähentyä hieman nykytilanteeseen verrattuna, mutta käytännön säännöstelyssä väheneminen voidaan minimoida. Pyhäjoen yläosan voimalaitoksille aiheutuisi vähäisiä voimatalousmenetyksiä, arviolta 1–2 % kokonaistuotannosta.

Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Kimmo Aronsuu, p. 0295 038 308, kimmo.aronsuu(at)ely-keskus.fi


Regional information