Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Mustavaaran Kaivos Oy:n sulattohankkeen arviointiohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Arviointiohjelmassa on esitetty pääosin ne tiedot, joita YVA-lain ja -asetuksen mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää. Yhteysviranomainen on edellyttänyt joitakin tarkennuksia tai selvitysten laajentamista koskien mm. hankekuvausta, vaikutuksia vesistöihin, ilman laatuun ja ilmastoon sekä jätteiden ja sivutuotteiden vaikutukset osioihin.

Yhteysviranomaiselle on saapunut arviointiohjelmasta 14 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Arviointiselostuksessa on hyvä kiinnittää huomioita lausunnoissa ja mielipiteissä esiin nousseisiin teemoihin.

Sulaton rakentamista suunnitellaan Raaheen satama-alueelle tai Ouluun Ruskonselän alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään hankkeelle kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa kahdella eri tuotantoprosessivaihtoehdolla sekä ns. nollavaihtoehto, jossa sulattoa ei rakenneta:

Vaihtoehto 1a: Sijainti Raahen satamassa, sulattoprosessi.

Vaihtoehto 1b: Sijainti Raahen satamassa, sulattoprosessi täydennettynä hydrometallurgisella lisäprosessilla.

Vaihtoehto 2a: Sijainti Oulussa Ruskon alueella, sulattoprosessi.

Vaihtoehto 2b: Sijainti Oulussa Ruskon alueella, sulattoprosessi täydennettynä hydrometallurgisella lisäprosessilla.

Lausunto on nähtävillä virka- ja aukioloaikoina Raahen kaupungin Raatihuoneella, Raahen kaupungin Teknisessä palvelukeskuksessa, Pattijoen kirjastossa, Oulu 10:ssa, Oulun kaupungin pääkirjastossa sekä Ritaharjun, Kaijonharjun ja Puolivälikankaan kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva → Vireillä olevat YVA-hankkeet → Metalliteollisuus.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antti Petänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 450, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.
 


Regional information