Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Kalajoen kaupungin Keskuskarin alueen kluuvin vesikasvillisuuden poistamishankkeesta

Kalajoen kaupunki pyysi 30. syyskuuta 2013 lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta hankkeesta, jossa on tarkoitus poistaa kelluvaa pintakasvustoa noin 5 ha:n kokoisesta kluuvijärvestä Keskuskarin alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että kyseinen Kalajoen kaupungin hanke on vesilain mukainen toimenpide. Vesilaissa säädetään mm. vesistöjen muuttamisesta ja muuttamisen luvanvaraisuudesta. Hanke kohdistuu alueelle, jossa on myös luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja intressejä ja lainvoimainen yleiskaava. ELY-keskus on ottanut lausunnossaan kantaa siihen, johtuuko vesilaista, luonnonsuojelulaista tai yleiskaavasta jotain sellaista, joka olisi esteenä Kalajoen kaupungin suunnittelemalle toimenpiteelle.  

Kluuvin luonnontilaisuus, alueen yleiskaava sekä kasvi- ja eläinlajit

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo että kluuviin aikaisemmin kohdistuneiden toimenpiteiden johdosta kluuvi on menettänyt luonnontilaisuutensa. Tämän vuoksi vesilaki ei aseta estettä pintakasvillisuuden poistamiselle.

Ympäristöhallinnon tietoaineistojen mukaan alueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Kalajoen kaupungin teettämässä pesimälinnustoselvityksessä alueella ei ole tavattu erittäin uhanalaisia lintulajeja. Vaarantuneista lajeista tavattiin mustakurkku-uikku ja tukkasotka, jotka molemmat kärsivät kosteikkojen umpikasvusta. Myös eräitä silmällä pidettäviä ja erityisvastuulajeja tavattiin (mm.  naurulokki, tukkakoskelo ja laulujoutsen).  Mikään alueella tavatuista lintulajeista ei ole määritelty luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4. erityisesti suojeltavaksi lajiksi, mikä olisi esteenä pesimäpaikan muuttamiselle tai hävittämiselle.  Yleiskaavassa (2008)  Hiekkasärkkien rantaharjualue on määritelty alueeksi, jossa on otettavat huomioon vesilain ja luonnonsuojelulain mukaisten arvokkaiden luontotyyppien säilyminen. Kaavamääräykset koskevat luonnontilaista kluuvia.

ELY-keskuksen lausunto

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että toimenpiteiden kohteena olevaa kluuvijärveä ei voida pitää vesilaissa tarkoitettuna luonnontilaisena kluuvina. Kluuvissa aiemmin tehdyt toimenpiteet eivät edistä kluuvijärven palautumista enää luonnontilaiseksi.

 ELY-keskus katsoo myös, että alueella ei ole luonnonsuojeluasetuksen tarkoittamia uhanalaisia kasvilajeja tai erityisesti suojeltavia lintu- tai eläinlajeja, joiden säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Pohjos-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että kelluvan pintakasvuston poistaminen voidaan toteuttaa ilman aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa huomioiden työn vaikutukset ympäristöön ja se, että pohjaa ei ruopata. Toimenpide tehdään kaupungin ilmoituksen mukaan niin, että vaikutukset eivät ulotu naapurikiinteistöille tai sitä ympäröiville luonnonsuojelulain mukaisille arvokkaille luontotyypeille. 

Lisätietoja

Vesihuoltopäällikkö Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh.  0295 038 440
Insinööri Ari Selin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,  puh.  0295 038 417

 

Kluuvijärvi= Fladoja ja kluuveja esiintyy maankohoamisrannikolla. Ne ovat nimityksiä niille eri vaiheille, joita esiintyvät merenlahden kuroutuessa maankohoamisen takia vähitellen merestä ja muotoutuessa järveksi. Fladaksi kutsutaan merenlahtea, joka on kuroutunut irti merestä ja säilyttää yhteytensä siihen vain pienen uoman kautta. Yhteyden takia fladan vesi on murtovettä. Kluuvijärvi on seuraava vaihe, jossa ei enää suoraa yhteyttä mereen ole, vaan merivettä tulee järveen ainoastaan korkean veden tai myrskyjen aikana. Kun meren vaikutus on kokonaan loppunut, on kluuvi muuttunut järveksi (Lähde: Ymparisto.fi)


Regional information