Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Norra Päijänne-Tavastlands trafiksäkerhetsprogram betonar vars och ens ansvar (Tavastland)

Kommunerna i Norra Päijänne-Tavastland, Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki och Sysmä, har lagt upp en trafiksäkerhetsplan tillsammans med NTM-centralen i Nyland. Man strävar efter att halvera antalet dödsfall i trafiken och minska antalet skadade med en fjärdedel till 2020. Målet är särskilt att förbättra trafiksäkerheten bland unga och äldre personer samt på huvudvägarna i området.

Med programmets hjälp aktiveras kommunerna och trafiksäkerhetsarbetet integreras i deras normala dagliga arbete. Samtidigt erbjuds beslutsfattarna mer information och respekten för trafiksäkerhetsarbetet höjs.

För att kunna påverka kommuninvånarnas attityder och trafikbeteende har man lagt upp aktionsplaner för trafikfostran och kommunikation för olika målgrupper: barn under skolåldern, lågstadiebarn, ungdomar, personer i arbetsför ålder, seniorer och handikappade. Åtgärderna innehåller bland annat utbildning för personalen och olika slags jippon och kampanjer. Under arbetets gång med programmet har bland annat ett cykelevenemang för lågstadiet ordnats i Sysmä och ett trafiksäkerhetsinfo för högstadiet i Hartola.

I programmet presenteras åtgärder för att förbättra trafikmiljön på ett flertal platser. De föreslagna åtgärderna är små och kostnadseffektiva och de kan genomföras under de närmaste åren. Åtgärderna går bland annat ut på att sänka hastighetsgränserna och göra övervakningen effektivare samt att förbättra säkerheten vid anslutningarna. Särskild uppmärksamhet ska fästas på fotgängarnas och cyklisternas säkerhet.

Det yttersta målet för trafiksäkerhetsplanen är en riksomfattande nollvision, dessutom vädjar man i Norra Päijänne-Tavastland till varje trafikant: "Jag bär ansvar för en säker trafik. Ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt i trafiken." Visionen understryker allas vårt ansvar för hur vi rör oss i trafiken, oberoende av ålder och tidpunkt.

I planeringsarbetet deltog också Trafikskyddet och polisen och som konsult Ramboll Finland Oy.

 

Ytterligare information:

  • NTM-centralen i Nyland, Sonja Heikkinen, tfn 0295 021336
  • Asikkala kommun, Petri Haapanen, tfn 044 778 0430
  • Hartola kommun, Taneli Rasmus, tfn 044 743 2252
  • Heinola stad, Ari Matteinen, tfn 0500 497 251
  • Padasjoki kommun, Sari Airiainen, tfn 044 720 2001
  • Sysmä kommun, Matti Kurvinen, tfn 044 7134 525
  •  Planen har lagts upp av konsult Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, tfn 050 358 0733 och Erica Roselius, tfn 040 736 9950

Regional information