Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Karjalan pintavedet pääosin hyvässä tilassa - vesienhoitotyö jatkuu (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Syyskuussa valmistuneen pintavesien tila-arvioinnin perusteella Pohjois-Karjalan järvet ja joet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa.  Valtakunnallisesti arvioiden tila on keskimääräistä parempi.  Tarkastellusta järvialasta 92 % ja jokipituudesta 77 % on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa. Vesimuodostumista 49 oli erinomaisessa, 356 hyvässä, 61 tyydyttävässä, 12 välttävässä ja yksi huonossa tilassa. Arvio perustuu vuosien 2006-2012 tietoihin, edellinen on vuodelta 2008. Työ kuuluu osana valtakunnalliseen vesienhoidon suunnitteluun ja tehtiin nyt toisen kerran. Lisätietoa kuvassa (pdf, 180 kt) ja kartassa (pdf, 400 kt, jpg 1,7 Mt)

Pintavesien tilan arviointi

Pintavesien tilaa arvioitiin biologisten tekijöiden (kasviplankton, päällyslevät, vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalasto) pohjalta. Arvioinnin tukena käytettiin vedenlaatu- ja kuormitustietoja sekä vesimuodostumien rakenteellista muuttuneisuutta kuvaavia tekijöitä (mm. säännöstely, uomien perkaukset, padot). Biologisen tiedon puuttuessa luokitus tehtiin pelkästään veden laadun perusteella, ja jos sitäkään ei ollut saatavilla, vesimuodostumaa ei luokiteltu.  Luokittelussa vesimuodostuman tilaa verrataan oloihin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstöön. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen tila.

Pohjois-Karjalassa luokiteltiin yhteensä 536 vesimuodostumaa, joista järviä 374 ja jokia 172. Luokittelun piirissä olivat kaikki tärkeimmät vesistöt. Uusia luokiteltavia vesimuodostumia oli noin 70, lähinnä pienvesiä, mm. kalataloudellisesti arvokkaita pieniä jokia.  Ympäristöhallinnon seurantojen ja velvoitetarkkailujen kautta saatua tietoa biologisista tekijöistä ja veden laadusta oli käytössä enemmän ja kattavammin kuin edellisessä luokituksessa, jolloin tilaa ei voitu määritellä 60 % vesimuodostumista. Nyt luokitus jäi tekemättä 10 %:lle muodostumista. Toisellakin arviointikaudella luokittelu perustuu yli puolella vesistöistä edelleen vain vedenlaatutietoihin.  Biologisiin tekijöihin perustuva tila-arvio voitiin tehdä 151 vesimuodostumalle, noin kolmannekselle järvistä ja joista. Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus tehtiin nyt 53 vesimuodostumalle, kun vuonna 2008 vain kahdelle.

Ekologinen tila on edelleen hyvää huonompi mm. Heposelässä, Viinijärven länsiosassa, Onkamojärvissä ja Ätäskössä sekä Taipaleenjoessa ja Koitajoessa. Pääosa muista tyydyttävään tai sitä huonompaan tilaan luokitelluista vesimuodostumista on pienehköjä vesistöjä. Pielisjoki ja Lieksanjoen alajuoksu ovat voimakkaasti muuttuneet voimalaitosrakentamisen seurauksena, mikä on heikentänyt niiden ekologista tilaa.

Joidenkin vesimuodostumien tilaluokka on muuttunut, esimerkiksi tyydyttävästä hyvään tilaan. Perustana on yleensä ollut lisääntynyt tieto vesimuodostumasta ja luokittelussa käytettyjen kriteerien tarkentuminen.

Vesienhoitotyö jatkuu

Nyt julkistettu ekologisen tilan luokitus antaa yhä tarkempaa tietoa Pohjois-Karjalan vesistöistä ja erityisesti niistä vesistä, jotka tarvitsevat vesiensuojelutoimia. Viinijärven-Taipaleenjoen-Heposelän alueet ovat vesienhoidon painopistealuetta. Tavoitteena on pintavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, minkä saavuttamiseen tarvitaan lisää aikaa. Luokittelutiedot tulevat osaksi Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa, jonka tarkistus vuosille 2016-2021 on parhaillaan käynnissä. Suunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein. Valtioneuvosto tekee päätökset seuraavista vesienhoitosuunnitelmista vuonna 2015.

Kansalaiset voivat tutustua vesien tilaan tarkemmin Suomen ympäristökeskuksen uuden karttapalvelun välityksellä.

Lisätietoja

Vesien tilan luokittelu (veden laatu ja vesienhoidon suunnittelutyö): limnologi Paula Mononen, puh. 0295 026 204, [email protected]

Vesien tilan luokittelu (biologiset tekijät): erikoistutkija Hannu Luotonen, puh. 0295 026 200, [email protected]


Regional information