Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden inleds i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Grundvattenområdena i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015. I och med den nya lagstiftningen granskas alla grundvattenområden med avsikt på deras skyddsbehov och lämplighet för vattenförsörjning. I grundvattenområdena granskas samtidigt ekosystem som är beroende av grundvatten.

Med nya bestämmelser förbättras rättsskyddet för dem som är verksamma på grundvattenområdet genom att stadga om möjlighet till deltagande och information vid beredningen av grundvattenområdenas klassificering. Målet är också att grundvattenområdena ska fastställas enligt enhetliga kriterier.

Som bakgrundsmaterial i granskningen utnyttjas tidigare framställda inventeringsuppgifter om grundvattenområdena samt ny geodata.  Våren 2017 inleder NTM-centralen fältarbetet som kommer att fortgå år 2018. Kommunerna och vattenverken kontaktas vid behov. För varje grundvattenområde fastställs gränser och klass. Aktuell information om grundvattenområdena behövs i planeringen av vattenvården, vattenförsörjningen och markanvändningen samt för att fastställa grundvattnets skyddsbehov. Avsikten är att klassificeringen ska vara färdig före slutet av år 2018.

I fortsättningen klassificerar NTM-centralerna grundvattenområdena på följande sätt:

  • Klass 1- (nuvarande I-klass): grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen
  • Klass 2- (nuvarande II-klass): övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning   
  • Beteckningen Klass E: grundvattenområden av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra system är direkt beroende.

Oberoende av klassificering är skyddet av grundvatten och ekosystem i kraft på basis av lagen (vattenlagen, miljöskyddslagen, naturvårdslagen och skogslagen).

Om beredningshandlingarna ordnas ett skilt kommunspecifikt samråd, i samband med vilket det är möjligt att framföra sin åsikt. Efter samrådet fastställer NTM-centralen grundvattenområdenas gränser och klasser samt för in dem i den riksomfattande databasen över grundvattenområden, där de är tillgängliga för alla (ymparisto.fi/avoin tieto). Det handlar inte om ett överklagbart förvaltningsbeslut.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten


Regional information