Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Lopella (Kanta-Häme)

Lopen Iso-Malvan, Pikku-Punelian ja Pitkälammin pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Kaksivuotisen hankkeen ensimmäisen vaiheen maastotyöt alkavat huhtikuun alussa ja tulokset valmistuvat loppuvuodesta 2017. Vuonna 2017 tehtävät tutkimukset sijoittuvat Läyliäisten itäpuolelle Nummensyrjän ja Karhulankulman väliselle harjualueelle. Vuonna 2018 hanketta on tarkoitus jatkaa tutkimalla harjualuetta luoteeseen aina Kaartjärven eteläpuolelle saakka.

Tämän vuoden tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 16 pisteessä ja pisteisiin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja maatutkaluotausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 32 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään yhden päivän ajan vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjaveden suojelua sekä Riihimäen seudun tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamista. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Hämeen ELY-keskuksen ja Riihimäen Veden yhteistyöhanke. Työn suunnitteluryhmässä on myös Lopen kunnan edustus. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

 

Lisätietoja:

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230

Geologi Jukka Ojalainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2597

Vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jarmo Rämö, Riihimäen Vesi, puh. 019 758 4964

Ympäristöpäällikkö Juha Viinikka, Lopen kunta, puh. (019) 758 6048

 

 

 


Regional information