Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden har publicerats på webben (Landskapen i Österbotten)

Åtgärdsplanen för skarv i Österbottens kustområden har publicerats i NTM-centralen Rapporter-serie och finns tillgänglig i elektronisk form via Nationalbibliotekets webbtjänst Doria:

Åtgärdsplanen för skarv är framtagen av den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den regionala samarbetsgruppen beslöt på hösten 2016 att i avsaknaden av en färsk nationell förvaltningsplan för skarv arbeta för att ta fram en regional åtgärdsplan.

Skarven (Phalacrocorax carbo sinensis) hör till de fredade fågelarterna och är skyddad enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv. Nationellt skyddas fågeln i medlemsländernas artskyddslagstiftning, i Finland verkställs EU:s fågeldirektiv i naturvårdslagen. Åtgärder mot skyddade arter kan sökas enligt naturvårdslagen 49 § 3 mom. Undantagstillstånd kan beviljas på de grunder som nämns i artikel 9 i fågeldirektivet.

Åtgärdsplanen innehåller beskrivningar på skador som skarven orsakar och som kan vara till grund för beviljande av undantagstillstånd. Åtgärdsplanen beskriver skadorna samt hur skador och konflikter kan minskas. Ytterligare beskrivs fem exempelområden med bland annat särdrag, fisk och fiske, häckande skarv samt skyddade områden och exempelåtgärder.


Regional information