Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Projekt om storskarven i Österbotten har startat upp (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Södra Österbotten har startat upp ett två årigt projekt kring storskarv (underarten Phalacrocorax c. sinensis, även kallad mellanskarv). Projektets syfte är att öka kunskapsbasen kring skarvstammens storlek och dess inverkan, bland annat för att möjliggöra en smidigare behandling av undantagstillstånd. I projektet försöker man skapa ett aktivt samarbete mellan myndigheter, fiskare och andra lokala användargrupper.

Storskarven är en relativt stor mörkfärgad sjöfågel, som väckt mycket känslor. Under de senaste tjugo åren har häckningsbeståndet ökat kraftigt speciellt i Finska viken och södra Bottenhavet.

Olägenheterna som storskarven (underarten Phalacrocorax c. sinensis) anses förorsaka yrkesfisket och rekreationen i skärgården diskuteras ständigt i våra skärgårdsområden, även i Österbotten. Enligt en del utredningar kan storskarvens fiskande ha regionala konsekvenser för fiskbestånd som utnyttjas i ekonomiskt syfte. Andra utredningar påvisar inte lika starka orsakssamband. Finlands miljöcentral följer med häckningsbeståndet i Finland årligen sen början av 2000-talet. I Österbotten, eller Kvarken och Norra Bottenhavet, utgjorde skarvstammen år 2012 på drygt 1000 par, 6 % av det totala antalet häckande storskarvar i Finland (17 000 par).

Storskarven är skyddad året runt med stöd av naturvårdslagen. Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga in skarvar, förstöra deras bon eller på annat sätt störa arten. Närings-, trafik och miljöcentralen kan mot ansökan bevilja undantagstillstånd från fridlysningen om det är frågan om att förhindra allvarliga, påvisbara skador. Handläggningen för beviljandet av undantagstillstånd stöder sig på europeisk och finländsk lagstiftning. Handläggningen har försvårats delvis på grund av avsaknad av bakgrundsuppgifter.

Projektets syfte är att, på ett mera övergripande sätt kartlägga storskarvens beståndsstorIek i Kvarken och Norra Bottenhavet. Projektet ordnar även en förfrågan bland fiskare och fritidsbor om förekomsten av skarv och dess påverkan på fisket, rekreation och fritidsboende. Som ett resultat av projektet publiceras även en slutrapport i vilken resultaten från undersökningarna och styrgruppens samarbete sammanfattas. I projektets styrgrupp är följande intressenter representerade: Österbottens förbund, ELY-centralen i Södra Österbotten, ELY-centralen i Österbotten, Österbottens fiskarförbund, Yrkesfiskarnas förbund, Ruralia-institutet, Finlands viltcentral, Birdlife (lokala föreningar), Oravais nejdens naturvetarklubb, Vilt och fiskeriforskningsinstitutet, Intresseföreningen för en levande skärgård och Norra Kvarkens fiskeområde. Styrgruppen hör även andra sakkunniga på sina möten. Projektet har en budget på 50 000 € och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten.

För tilläggsuppgifter:

  • Projektkoordinator Jaana Höglund, tfn 0295 027 809
  • Gruppchef, överinspektör Leena Rinkineva-Kantola, tfn 0295 027 920
  • Ordförande för projektets styrgrupp Guy Svanbäck, Österbottens fiskarförbund, tfn 0500 860 566

FAKTARUTA

Storskarv, Phalacrocorax carbo

Storvuxen, mörk och ståtlig sjöfågel som trivs i skärgården och häckar i kolonier. Skicklig dykare som livnär sig på mindre fiskar av olika arter, främst mört- och abborrfiskar.

Skarvsläktet (Phalacrococaridae) hör till pelikanfåglarna (Pelecaniformes).

I Europa två underarter:

  • Phalacrocorax carbo carbo som häckar på fågelbergen i Nordsjön och Nordatlanten och flyttar via den Österbottniska kusten vår och höst.
  • Phalacrocorax carbo sinensis som häckar i centrala delar av Europa och runt Östersjön, anländer till häckningsområdena, bla den Österbottniska kusten, i slutet av april och och flyttar söderut i augusti. Denna underart kallas i folkmun även för "mellanskarv".

Till utseendet är de två underarterna mycket lika och särkskiljs på basen av vinkeln på den gula halsteckningen. Storskarven försvann från Östersjön på 1800-talet pga den förföljelse den blev utsatt för, första häckningen i Finland 1996. P.carbo.sinensis som är en underart till Storskarv omfattar ca 17 000 häckande par i Finland. I Österbotten häckar ca 1000 skarvpar.


Regional information