Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Stora tillväxtmål vid små och medelstora företag i Västra Finland (Västra Finland)

Som en del av nätverket Team Finland finansierar NTM-centralerna projekt som främjar små och medelstora företags tillväxt, förnyelse och internationalisering inom fyra storområden som administreras av NTM-centralen i Tavastland (Södra Finland), NTM-centralen i Södra Savolax (Östra Finland), NTM-centralen i Mellersta Finland (Västra Finland) och NTM-centralen i Norra Österbotten (Norra Finland). Storområdet Västra Finland omfattar landskapen Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Den totala efterfrågan på finansiering under år 2016 var något mindre än året innan. Finansiering beviljades särskilt för investerings- och utvecklingsprojekt vid mikro- och SMF-företag som eftersträvar förnyelse, tillväxt och internationalisering. I stället för branschtypiska investeringar har man inom dessa projekt satsat på den nyaste teknologin på området och annan betydelsefull förnyelse och utveckling av företagets affärsverksamhet, såsom produkt- och tjänsteutveckling och internationalisering. De allmänna utmaningarna i omvärlden påverkar också antalet nya utvecklingsprojekt.

Större aktivitet bland företagen efterlyses särskilt när det gäller produktutvecklingsprojekt med anknytning till koldioxidsnål ekonomi och satsningar på internationalisering, för vilka det finns gott om finansiering.

I Västra Finland söktes under år 2016 finansiering för 433 projekt till ett sammanlagt belopp av 37,6 miljoner euro. Av dem var 426 företagsspecifika utvecklingsprojekt för vilka beloppet ansökta understöd uppgick till 37,3 miljoner euro. Andelen understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön var 7 stycken och beloppet ansökta understöd uppgick till 0,3 miljoner euro.

År 2016 beviljades sammanlagt 27,3 miljoner euro i understöd, fördelat enligt följande:

  • Understöd för utvecklande av företag 369 st. 27,0 miljoner euro
  • Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön 3 st., 0,2 miljoner euro

Den finansiering som beviljades till företagsspecifika projekt gällde investeringar (50 %) och utveckling (50 %). Utvecklingsfinansieringen fördelades på internationaliseringsprojekt (50 %), utveckling av produkter och tjänster (42 %) samt andra åtgärder (8 %) såsom förberedelser inför krävande projekt. Verksamhetsmiljöstöd har beviljats för utvecklingsprojekt där man söker bl.a. nya lösningar för verksamheten inom små och medelstora företags underleverantörsnätverk.

Med projekten eftersträvar företagen sådana effekter som en ökning av omsättningen med närmare 820 miljoner och 2700 nya jobb. De mest betydande branscherna är tillverkning av metallprodukter och tillverkning av maskiner och anordningar som fick närmare 30 % av den beviljade finansieringen. Dessa branscher har av tradition fått en stor andel av finansieringen i Västra Finland.

Företagen har också aktivt utvecklat sin verksamhet med hjälp av företagsutvecklingstjänsterna. Genom analys- och konsulttjänster samt långvariga ledarskapsutbildningar har företagen säkrat sina tillväxtplaner för framtiden.

Ytterligare upplysningar:

Enhetschef Taina Lommi, tfn 0295 024 960

Regionala NTM-centraler och regionernas experter på företagsstöd

Bilagor:         
NTM-centralens finansieringsstatistik 1.1.2016 – 31.12.2016

Diasammanställning över finansieringen 1.1.2016 – 31.12.2016


Regional information