Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Smf-företag i Västra Finland söker tillväxt och internationalisering (NTM-Centralen i Mellersta Finland)

Som en del av nätverket Team Finland finansierar NTM-centralerna projekt som främjar små och medelstora företags tillväxt och internationalisering inom fyra storområden som administreras av NTM-centralen i Tavastland (Södra Finland), NTM-centralen i Södra Savolax (Östra Finland), NTM-centralen i Mellersta Finland (Västra Finland) och NTM-centralen i Norra Österbotten (Norra Finland). Storområdet Västra Finland omfattar landskapen Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Efterfrågan på finansiering var stor under år 2015 och finansiering beviljades särskilt för utvecklingsprojekt vid mikro- och SMF-företag som eftersträvar förnyelse, tillväxt och internationalisering. I stället för branschtypiska investeringar har man inom dessa projekt satsat på den nyaste teknologin på området och annan betydelsefull förnyelse och utveckling av företagets affärsverksamhet, såsom produkt- och tjänsteutveckling och internationalisering.

I Västra Finland söktes under år 2015 finansiering för 584 projekt till ett sammanlagt belopp av 58,3 miljoner euro. Av dem var 560 företagsspecifika utvecklingsprojekt för vilka beloppet

ansökta understöd uppgick till 53,1 miljoner euro. Andelen understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön var 24 stycken och beloppet ansökta understöd uppgick till 5,2 miljoner euro.

År 2015 beviljades sammanlagt 39,5 miljoner euro i understöd, fördelat enligt följande:

  • Understöd för utvecklande av företag 502 st., 35 miljoner euro
  • Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön 14 st., 4,4 miljoner euro

Den finansiering som beviljades till företagsspecifika projekt gällde investeringar (51,6 %) och utveckling (48,4 %). Utvecklingsfinansieringen fördelades på internationaliseringsprojekt (48 %), utveckling av produkter och tjänster (43 %) samt andra åtgärder (9 %) såsom förberedelser inför krävande projekt. Målet är att dessa åtgärder, efter att projekten har avslutats, ska ge en omsättningsökning på närmare 730 miljoner euro och 3000 nya arbetsplatser. De mest betydande branscherna är tillverkning av metallprodukter och maskiner och anordningar, som får närmare 30 % av den beviljade finansieringen. Dessa branschers andel av finansieringen har av tradition varit stor i Västra Finland.

Med verksamhetsmiljöstödet utvecklas nya verksamhetsmodeller för att t.ex. hjälpa start up-företag att få en effektiv start eller söks nya lösningar för verksamheten inom små och medelstora företags nätverk av underleverantörer.   

Företagen har också aktivt utvecklat sin verksamhet med hjälp av företagsutvecklingstjänsterna. Genom analys- och konsulttjänster samt långvariga ledarskapsutbildningar har företagen säkrat sina tillväxtplaner och i konsultationen betonades utveckling av marknadsföringen. Under året testades nya slags temakliniker för produktutveckling och innovationer och de fick ett väldigt gott mottagande av företagarna.

Företagen har satsat starkt på förnyelse, ny teknologi, produktutveckling samt internationalisering, även om förhållandena fortsättningsvis är krävande.

Ytterligare upplysningar:
Chef för finansieringsenheten Taina Lommi, tfn 0295 024 960
Finansieringschef Jaakko Ryymin, tfn 0295 024 594                     

Regionala NTM-centraler och regionernas experter på företagsstöd

Riktlinjer för beviljande av företagsfinansiering i Västra Finland

Bilagor:        
NTM-centralens finansieringsstatistik 1.1.2015–31.12.2015 (på finska)
Diasammanställning över finansieringen år 2015 (på finska)

 

 


Regional information