Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan ympäristön ja pirkanmaalaisten hyväksi (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) vuosi 2012 sujui ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueella sekä perinteisten ympäristötehtävien että uusien, erikoistumiseen ja verkostoitumiseen liittyvien tehtävien parissa. Työtä tehtiin monin eri tavoin Pirkanmaan ympäristön ja pirkanmaalaisten hyväksi

Tieto ympäristön tilasta ohjaa toimintaamme

Ympäristöön liittyvien tehtävien hoito ja päätöksenteko perustuvat suurelta osin ympäristön tilan seurantaan.  ELY-keskus seuraa muutoksia vesien tilassa, luonnon ympäristössä sekä yhdyskuntarakenteessa. Näytteisiin ja mittauksiin perustuvaa ympäristönseurantaa jatkettiin ottamalla yli 1200 näytettä ympäristöstä, lähinnä vesistöistä. Pirkanmaalla jatkettiin touko-syyskuussa järvien ranta-asukkaissa ja mökkeilijöissä paljon kiinnostusta herättävää levähavaintojen järjestelmällistä seurantaa ja viikoittaista tiedottamista.

Tavoitteena kestävä yhdyskuntarakenne

Ministeriöiden, ELY-keskuksen  ja kaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL-sopimus) toteutettiin valtakunnallisena pilottina Pirkanmaalla vuosina 2011-2012. MAL-aiesopimus tuotti myönteisiä tuloksia, ja uusi MAL-sopimus vuosille 2013-2015 solmittiin helmikuussa 2013. MAL- toimintamallia sovelletaan tulevina vuosina myös pääkaupunkiseudulla sekä Turun ja Oulun seuduilla.

Hyvin edennyt yleiskaavoitus kunnissa on edistänyt taajamien yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä rantarakentamisen suunnitelmallisuutta. Asemakaavaohjaus keskittyi seudullista merkitystä omaaviin maankäytössuunnitelmiin. Kaavaneuvotteluja käytiin kuntien kanssa 64 kpl. Rantarakentamista ja rakentamisoikeutta koskevia poikkeamispäätöksiä tehtiin noin 100 kpl. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden hoitoon myönnettiin avustusta noin 30:lle kohteelle yhteensä 80 000 euroa.

Tavoitteena vesien hyvä tila ja toimiva vesihuolto

ELY-keskus edistää varautumista tulva- ja kuivuusriskeihin muuttuvissa ilmasto- ja vesiolosuhteissa kehittämällä säännöstelyä ja vesivarojen käyttöä. Pääosin Pirkanmaan vesistöjen tila on hyvä tai erinomainen. Vesienhoidon tavoitteena on estää järvien, jokien ja pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien osalta vähintään hyvään tilaan. Tärkein keino tavoitteen saavuttamisesa on kuormituksen vähentäminen. Vesistöjen kunnostushankkeet ovat olleet pääosin paikallisten vetämiä ja ELY-keskuksen roolina on ollut aktiivinen suunnittelun ja toteutuksen ohjaus. Pirkanmaan ELY-keskuksen vesihuoltohankkeet toivat lähes 500 taloutta hyvälaatuisen ja riittävän talousveden piiriin. Vesihuoltoavustuksia myönnettiin yhteensä 840 000 euroa. Suurista vesihuoltohankkeista valmistuivat Kihniö-Parkanon ja Aitoo-Pälkäneen hankkeet.

Viemäröinnin tukeminen haja-asutusalueella ja taajamien välisten siirtoviemärien valmistuminen ovat luoneet edellytykset kuormituksen poistumiselle useilta alueilta ja siten paikalliselle vedenlaadun parantumiselle. Pirkanmaalla on edelleen noin 60 000 asukasta viemäriverkostojen ulkopuolella. Pirkanmaan ELY-keskus tuki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toteuttamaa hajajätevesineuvontaa 150 000 eurolla. Neuvontakäyntejä kiinteistöillä tehtiin noin 1300 kappaletta.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

ELY-keskus toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa pysäyttääkseen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen. Luontoa suojellaan monilla eri keinoilla, mm. ohjaamalla hankkeiden ja suunnitelmien valmistelua niin, että luonnonarvot otetaan huomioon.

ELY-keskus myös täydentää jo olemassa olevaa suojelualueverkostoa. Painopiste on tällä hetkellä metsien suojelussa, jota toteutetaan metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2012 suojelualueverkostoa täydennettiin noin 200 hehtaarilla.

Eliölajien suojelussa ELY-keskus keskittyy ensisijaisesti valtakunnallisesti uhanalaisten esiintymien turvaamiseen. Vuonna 2012 selvitettiin mm. Pirkanmaan jokihelmisimpukkapopulaatioiden elinvoimaisuutta.

Vuonna 2012 toteutettiin valtakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden päivitysinventointi. Arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan sekä perinteiseen rakennuskantaan.

Ympäristövalvonnalla ehkäistään ympäristön pilaantumista

Ympäristövalvonnalla, erityisesti tarkastustoimintaan panostamalla, ehkäistiin ympäristön pilaantumista.  Määräaikaistarkastuksia ja tarkastuskäyntejä toteutui lähes 250 kpl. Kaiken kaikkiaan valvontakohteita on Pirkanmaalla yhteensä 440 kpl.

Pilaantuneita maa-alueita koskevilla hallinnollisilla päätöksillä ja jätehuoltotöillä poistettiin pilaantumisriskejä erityisesti pohjavesialueilla 16 kohteella. Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettiin 0,5 M€ Ylöjärven Saurion vedenottamon läheisen alueen puhdistamiseen pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmatyötä jatkettiin. Jätealan kehittämistä tehdään tähdäten vuoteen 2020  alueella, jolla muodostuu 77 % Suomen yhdyskuntajätteestä.  Järjestelmällinen seuranta jätealan ja –määrien kehityksestä käynnistyi, mikä luo erinomaiset edellytykset jätesuunnitelmien päivittämiseen ja jätealan toimijoiden päätöksenteolle.  Vuonna 2012 toiminta laajeni Keski-Suomeen.  

YVA-menettelyissä arvioitiin tuulipuiston, jätteenkäsittelylaitoksen ja keskuspuhdistamon ympäristövaikutuksia

ELY-keskus on yhteysviranomainen ympäristövaikutusten arvioinnin mukaisissa (YVA) menettelyissä, joissa arvioidaan merkittävästi ympäristöön vaikuttavia hankkeita. YVA-menettelyssä suunnitellaan vaihtoehtoja, joista voidaan valita paras ratkaisu tarkempaan hankesuunnitteluun.

Pirkanmaan ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon sisämaan tuulipuiston arviointiohjelmasta, jota hankkeesta vastaava suunnittelee ja kunnat kaavoittavat  samanaikaisesti Humppilan ja Urjalan alueille. Tammikuussa 2012 päättyi Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen YVA-menettely. Tampereen kaupunkiseudulle sijoittuvan Pirkanmaan keskuspuhdistamon uuden YVA-selostuksen valmistelun ohjaus jatkui koko vuoden. Lisäksi ELY-keskus antoi useita päätöksiä yksittäistapauksista, joissa arvioitiin, tuleeko niissä soveltaa YVA-menettelyä vai ei.

Yhteistyötä yli rajojen

Niukkenevien resurssien aikana on panostettava entistä enemmän yhteistyöhön, verkottumiseen ja kumppanuuksien vahvistamiseen. Yhteistyötä on tiivistetty eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Valtakunnallisena erikoitumistehtävänä Pirkanmaalla hoidetaan jätehuollon tuottajavastuuvalvontaa. Tuottajavastuulla tarkoitetaan valmistajien ja maahantuojien vastuuta hoitaa markkinoille laskemiensa tuotteiden jätehuolto. Tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita, akkuja ja paristoja, ajoneuvoja, renkaita, paperia ja v.2014 lähtien myös pakkauksia.

Valtakunnallisen ympäristöalan asiakaspalvelun parantamiseksi Pirkanmaalla käynnistettiin ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus pilottihankkeena. Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus aloitti toimintansa maaliskuussa 2013.

Vuonna 2011 valmistuneen Pirkanmaan ympäristöohjelman toteutumista seurattiin ja energia- ja ilmastostrategiatyö käynnistettiin Pirkanmaan liiton kanssa. Nämä laajat kokonaisuudet luovat hyvät edellytykset sitouttaa Pirkanmaan sidosryhmät ja kaikki toimijat yhteisiin ympäristövastuullisiin tavoitteisiin kaikkien pirkanmaalaisten hyväksi.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

Vs. johtaja Hannu Wirola, puh. 0295 036 398


Regional information