Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi luvan poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä Tampereen raitiotien varikkoalueella (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan poiketa luonnonsuojelulain 49 § 1 momentin mukaisesta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskevasta kiellosta Kauhakorvenkadun varikkoalueella.

- Poikkeusluvan perusteluina ovat muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen, liito-oravan suotuisan suojelun tason säilyminen ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, kertoo ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
- Hakija on tehnyt kattavat liito-oravaselvitykset ja esittänyt kompensaatiotoimia, joilla saadaan liito-oravan kannalta arvokkaimmat alueet säilymään. Kompensaatiotoimet sisältävät mm. pöntötyksiä, puiden istutuksia sekä Etuhaanpuiston ja Kytömaanpuiston liito-orava-alueiden suojelun kaavalla.

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että varikon eri sijoittamismahdollisuuksia on arvioitu asianmukaisesti eikä vaihtoehtotarkastelujen pohjalta ole löydetty muuta tyydyttävää sijoituspaikkaa.  

Tampereen raitiotiehanke on valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka mm. edistää kestävää kehitystä, ympäristöystävällistä liikkumista sekä joukkoliikenteen esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Poikkeusluvan kohteena olevat lisääntymis- ja levähdyspaikat eivät ole liito-oravan ydinaluetta. Kompensaatiotoimien avulla saadaan liito-oravan elinympäristöihin kohdistuvat heikennykset minimoitua ja samalla turvattua varikkoalueen lähiympäristössä olevien liito-oravan ydinalueiden ja niiden välisten kulkuyhteyksien säilyminen. 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen
p. 0295 036 162
marja-liisa.pitkanen(at)ely-keskus.fi


Regional information