Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustuksia vesistöjen kunnostuksiin (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 53 000 euroa 15:lle vesistöjen kunnostushankkeelle, jotka edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja vesien virkistyskäyttöä. Tuettuja kunnostustoimenpiteitä ovat järvien happitilanteen parantaminen, valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen, vesikasvien niitto, hoitokalastus ja kunnostussuunnitelman laadinta. Hankkeiden toteuttajana on pääsääntöisesti järvelle perustettu järvenhoitoyhdistys.

Avustuksia suunnattiin erityisesti alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisille hankkeille. Päätöksenteossa otettiin huomioon myös valtakunnallisen vesien kunnostusstrategian linjaukset.

Tavoitteena omaehtoisen kunnostuksen lisääminen

Avustuksella pyritään edistämään ja kannustamaan vesialueen omistajia ja vesistön käyttäjiä suunnitelmalliseen vesien hoitoon ja vedenlaadun seuraamiseen. Vaikka Pirkanmaan järvipinta-alasta 79 % on ekologialtaan vähintään hyvässä tilassa, on vielä runsas joukko järviä ja jokia, joilla vedenlaatua pitäisi merkittävästi parantaa. Hyvän tilatavoitteen saavuttamiseksi tulee erityisesti vähentää valuma-alueelta vesistöihin päätyvää ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormitusta.

Asiantuntijaneuvontaa hankkeisiin

Erityisesti laaja-alaiset koko järveä ja valuma-aluetta koskevat kunnostushankkeet edellyttävät huolellista suunnittelua ja laaja-alaista yhteistyötä eri osapuolten kesken. ELY-keskus antaa paikallisille toimijoille hankkeen kaikissa vaiheissa asiantuntijaneuvontaa.

Muutoksia avustuslainsäädäntöön

Vesistökunnostusten avustamista koskeva lainsäädäntö on muuttunut. Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta astuu voimaan 1.7.2015. Asetuksella kootaan yhteen säädökseen eri hallinnonalojen avustukset sen soveltamisalalla. Avustusta voidaan nyt myöntää myös muun muassa lupamaksuihin, vesioikeudellisen yhteisön perustamiseen, yleistasoiseen suunnitteluun sekä vaikutusten seurantaan.

Lisätietoja

  • Heidi Heino, p. 0295 036 325 (2.7.2015 saakka)
  • Sami Moilanen, p. 0295 036 358

Regional information