Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pirkanmaalla ehdolla kaksi uutta valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä maisema-alueiden joukkoon on ehdolla 59 uutta aluetta. Pirkanmaalla ehdolla on kaksi uutta aluetta. Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.2016.

Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ympäristöministeriön johdolla maisema-alueita on inventoitu vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Hanke on ollut tarpeen, sillä edellisestä inventoinnista kuluneen 20 vuoden aikana maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet sekä tietoisuus maisemista on kohentunut.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Osa maisema-alueista on nimetty maisemanähtävyyksiksi. Ne ovat hyvin tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia kohteita, joissa erityistä huomiota kiinnitetään maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin.

- Pirkanmaalla ehdotettuja kohteita on 11 kappaletta, joista kaksi on aivan uutta kohdetta ja yksi on nostettu maakunnallisesta valtakunnalliseksi, kertoo suunnittelija Tiina Schultz Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaalla uutena kohteena ovat Ruoveden reitin maisemat, jotka ovat vesistöjen, rantapeltojen ja vaihtelevien metsämaiden kirjomia maisemia. Ne edustavat 1800-luvulla kehittynyttä suomalaista järvimaisemaihannetta ja ne ovat inspiroineet useita eri alojen taiteilijoita kautta aikojen.

Toiseksi uudeksi valtakunnalliseksi arvokkaaksi kohteeksi on ehdolla maisemanähtävyydeksi nimetty Pirkanmaan harjumaisemat -aluekokonaisuus.

- Pirkanmaan harjumaisemat -kokonaisuus muodostuu useasta kulttuurisesti ja geomorfologisesti merkittävästä harjukohteesta. Harjuja on käytetty jo varhain kulkuväylinä ja asuinpaikkoina. Pirkanmaan harjumaisemat järvinäkymineen ovat olleet näköalapaikkoina jo 1800- luvulta alkaen, jolloin etenkin kirjallisuudessa ja kuvataiteissa vakiintunut harjuilta aukeavien järvimaisemien ihailu kehittyi huomattavaksi matkailutoiminnaksi, jatkaa Schultz.

Punkalaitumen viljelymaisemat on aiemmin luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, mutta nyt aluetta on inventointien perusteella ehdotettu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Alue muodostaa yhtenäisen avaraan jokilaaksoon sijoittuvan viljelymaisemakokonaisuuden.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ja -nähtävyyksiksi ehdotetut kohteet (numerot viittaavat kohdekarttaan):

 • 25. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat (jatkuu Satakunnan puolelle)
 • 43. Punkalaitumenjoen viljelymaisemat
 • 44. Rautaveden kulttuurimaisema
 • 45. Hämeenkyrön kulttuurimaisema
 • 46. Vesilahden kulttuurimaisema
 • 47. Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat (jatkuu Hämeenlinnan puolelle)
 • 48. Pirkanmaan harjumaisemat
 • 49. Haralanharjun maisemat
 • 50. Ruoveden reitin maisemat
 • 51. Juupajoen kulttuurimaisema
 • 112. Ähtärin reitin maisemat (jatkuu Ähtärin puolelle)

Juupajoen kulttuurimaisema edustaa pienipiirteistä ja vaihtelevaa Pohjois-Hämeen järviseudun viljelymaisemaa. Kuva: Katriina Koski.

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, internetsivulla (www.ym.fi/maisemakuuleminen), ELY-keskuksissa ja asianomaisissa kunnissa. Pirkanmaan ELY-keskuksessa aineistoon voi tutustua paikan päällä osoitteessa Yliopistonkatu 38, Tampere. Kannanotot voi lähettää osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere sekä sähköpostilla [email protected].

Päivitysinventoinnit on tehty maakunnittain ELY-keskusten johdolla, alueellisten yhteistyöryhmien tukemana. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.

Lisätietoja:

 • Ehdotukset Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi (kartta)
 • Ehdotukset valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi koko Suomessa sivulla www.ym.fi/maisemakuuleminen
 • Nykyiset kohteet sivulla Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (ymparisto.fi)

Kuvia kohteista (kuvat Katriina Koski:

25. Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat (jatkuu Satakunnan puolelle)

43. Punkalaitumenjoen viljelymaisemat

44. Rautaveden kulttuurimaisema

45. Hämeenkyrön kulttuurimaisema

46. Vesilahden kulttuurimaisema

47. Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat (jatkuu Hämeenlinnan puolelle)

48. Pirkanmaan harjumaisemat

49. Haralanharjun maisemat

50. Ruoveden reitin maisemat

51. Juupajoen kulttuurimaisema

112. Ähtärin reitin maisemat (jatkuu Ähtärin puolelle)

Pirkanmaan ELY-keskus:

Ympäristöministeriö:

Suomen ympäristökeskus


Regional information