Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Perinnemaisemien maastokartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Niityt, kedot, metsälaitumet ja hakamaat, nuo lapsuuden mansikkapaikat, ovat käymässä todella vähiin. Etelä-Savon ELY-keskus aloitti viime kesänä perinnemaisemien maastokartoitukset ja niitä jatketaan jälleen kesäkuussa. Aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset kartoitetaan sekä tarkistetaan niiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan uusia perinnemaisemakohteita, esimerkiksi ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita. Työtä tehdään tänä kesänä pääasiassa maakunnan itäosissa, Enonkoskella, Puumalassa, Sulkavalla ja Savonlinnan alueella Kerimäellä, Punkaharjulla sekä Savonrannassa.

ELY-keskuksen inventoija ottaa aina yhteyden maanomistajaan ennen inventointia. Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan osallistua maastokäynnille ja näin saada samalla tietoa kohteesta sekä sille soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoituksesta.

Tietoa arvokkaista kohteista tarvitaan

Koska perinnemaisemia on säilynyt vain vähän, on tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa jo umpeenkasvaneita alueita ja palauttaa ne alkuperäiseen käyttöönsä, eli karjan rehuntuotantoon.

Arvokkaita perinnemaisemia löytyi edellisessä 1990-luvulla tehdyssä inventoinnissa Etelä-Savosta 672 hehtaaria, joista käytössä oli 75 %. Vuonna 2004 näistä kohteista oli hoidossa 66 % ja vuonna 2017 enää alle puolet. Koko Suomessa alueita löytyi noin 18 000 hehtaaria. Ympäristösopimuksilla hoidetaan nykyään noin 30 0000 hehtaaria erilaisia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Tavoitteena on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin, jotta perinnemaisemien luontotyypeillä ja niille erikoistuneella lajistolla olisi mahdollisuus säilyä.

Perinnemaisemien määrä alkoi vähentyä Suomessa 1880-luvulta alkaen, mutta 1950-luvun jälkeen, nurmilaidunten yleistyessä, käyttö päättyi valtaosalla kohteista. Perinnemaisemia on metsitetty tai raivattu pelloksi ja osa on hoidon puutteessa kasvanut umpeen.

Perinnebiotoopit ja niiden eliöt ovat uhanalaisia

Vuonna 2018 tehdyn luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan perinnebiotooppien uhanalaisuus on entisestään lisääntynyt: kaikki maamme perinnebiotoopit ovat uhanalaisia. Perinnebiotooppien 40 luontotyypistä peräti 38 arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja kaksi erittäin uhanalaisiksi. Myös lajien uhanalaisuus on uudelleen arvioitu vuonna 2019. Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista 24 % elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla, ja näillä alueilla elävistä kasvilajeista lähes kolmannes on uhanalaisia tai silmällä pidettäviä.

Perinnemaisemaa. Kuva: Anni-Elina Aittamäki

Maastokäynnillä selvitetään kohteen tila

ELY-keskus tekee inventointeja yksityisessä omistuksessa olevilla perinnemaisemakohteilla. Metsähallitus inventoi valtion omistamat kohteet ja jonkin verran yksityisillä suojelualueilla sijaitsevia kohteita.

Maastokäynnillä mm. selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa, annetaan ohjeita kohteen hoitamiseen sekä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus sekä maisemalliset arvot. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on perinnemaisemille tyypillinen, mutta harvinaistunut kasvilajisto.

Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvoluokka kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Inventoinnin jälkeen maanomistajalle toimitetaan keskeiset tiedot kohteesta kirjallisesti. Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa.

Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvittelyä, ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

Hoito on perinnemaiseman säilymisen elinehto

Perinnemaisemien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneita kohteita voidaan kuitenkin kunnostaa ja monilla niittykasveilla on maaperässä siemenpankki, jonka avulla ne hoidon alkaessa levittäytyvät alueelle uudelleen. Perinnemaisemien hoitoon voi saada rahoitusta ympäristösopimusten kautta. "Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito" -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta.

Perinnemaisema ja perinnebiotooppi

Perinteisen maatalouden muovaamat laitumet, niityt sekä rakennukset ja rakennelmat muodostavat laajempia perinnemaisemia. Perinnemaisemat voidaan jakaa perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan, johon kuuluvat vanhat rakennukset ja rakennelmat, kuten heinäladot, riuku- ja kiviaidat. Perinnebiotooppi on erilaisten eliöiden asuttama elinympäristö, joka on kehittynyt vuosikymmenten, jopa vuosisatojen aikana. Perinnebiotoopit jaetaan puustoisiin ja avoimiin, puustoisia ovat metsälaitumet ja hakamaat, avoimia erilaiset niityt ja kedot. Perinnebiotoopit kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Linkit:

Lisätietoja:

Perinnemaisemien inventoijat Etelä-Savossa:
Luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 231, hanna.huovinen (at) ely-keskus.fi
Harjoittelija Lauri Helenius, Etelä-Savon ELY-keskus, lauri.helenius (at) ely-keskus.fi


Regional information