Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Förbättringsarbetena i färjfästena i Pargas och Nagu orsakar stockningar i färjtrafiken 1.4.-31.12.2016 (NTM-centralen i Egentliga Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland låter bygga om och förnya strandkonstruktionerna på Skärgårdsvägen (landsväg 180) vid färjfästena i Lillmälö och Prostvik. I arbetet ingår förnyande av färjfästenas landfästen samt byggande av en dykdalb för färjorna på båda stränderna. Dessutom byggs den el- och angörningsutrustning som den nya hybridfärjan som inleder trafiken 2017 kräver. På grund av arbetena blir färjtrafikens servicenivå lägre 2016. Nedgången i servicenivån har beaktats i färjtidtabellen. Dessutom kan det under arbetets gång förekomma ändringar och indragningar i vissa färjturer. Trafiken kommer att stockas vid färjfästena och väntetiderna till färjorna förlängs på grund av att servicenivån blir lägre och de eventuella ändringarna i färjturerna. Konkurrensutsättningen av entreprenaden inleds under de närmaste veckorna och arbetena varar preliminärt 1.4.–31.12.2016. Färjorna kör alltså enligt reducerad tidtabell också under sommarsäsongen. Arbetenas tidtabell är verkligen stram för att projektet ska bli färdigt innan den nya färjan anländer och därför kan arbetena inte avbrytas för sommaren.

En ny miljövänlig och energieffektiv hybridfärja börjar trafikera vid färjfästena Pargas-Nagu 2017. Den nya färjans kapacitet är större än den som den tidigare hade. Färjfästenas vägförbindelser, landfästen och färjpirer har dimensionerats enligt storleken på de nuvarande färjorna. Det nya fartyget förutsätter att nya landfästen (2 st.) och dykdalber (2 st.) byggs vid färjläget under 2016–2017. Dessutom skaffas de elanslutningar och den angörningsutrustning som den nya färjan behöver. De nya konstruktionerna ersätter de nuvarande landfästena som är i rätt dåligt skick vid färjfästena i Lillmälö och Prostvik. Entreprenaden kommer också att omfatta elektrifiering av färjfästena och terrängarbeten, såsom invallning, asfaltering och vägmärkning.

På grund av byggnadsarbetena blir färjtrafikens servicenivå lägre 2016 jämfört med tidigare år. Som exempel minskar färjtrafikens turer under sommartidtabellens giltighetstid med cirka tjugo jämfört med tidigare somrar. Nedgången i servicenivån beror på att endast ett landfäste vid färjästena kan användas under arbetena i stället för det normala två. Färjpersonalens pauser enligt arbetstidslagstiftningen måste hållas vid Prostviks gamla färjfäste.  På grund av transportturer tar resorna längre tid än förut, eftersom pauserna har tidigare hållits vid färjfästenas andra landfästen.

Nedgången i servicenivån har beaktats i den publicerade färjtidtabellen. Det kan dock bli förändringar i färjornas gällande tidtabeller och man kan bli tvungen att dra in turer. Därför ber vi dem som använder färjorna att förbereda sig på trafikstörningar och trafikstockningar under arbetets gång. Färjtrafiken sköts med 1-3 fartyg så effektivt som möjligt. Vi beklagar olägenheten som arbetena medför för trafikanterna.

Syftet är att lösa trafikproblemen vid färjläget på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt med hjälp av den nya energieffektiva, miljövänliga och tystare hybridfärjan som tas i trafik 2017. I och med förändringen överstiger den normala kapaciteten med två färjor den nuvarande kapacitetsnivån med tre färjor.

Noggrannare information om trafikarrangemangen mm. ges ännu innan arbetena inleds.

NÄRMARE INFORMATION: NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0295 022 791


Regional information