Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Under ett år har 15 500 småhusägare ansökt om understöd för avstående från oljeuppvärmning – i fortsättningen kan också EU:s återhämtningsmedel användas för understödet

Statsrådet har i dag den 26 augusti 2021 utfärdat en förordning om understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus. I fortsättningen uppfyller understödet kriterierna för EU:s återhämtningsinstrument och för ändamålet kan det ansökas om tilläggsfinansiering från EU genom budgeten för 2022. I och med förordningen frigörs nu också 9,4 miljoner euro som anvisats för understödet i årets första tilläggsbudget.

Understödet har blivit mycket populärt, och under ett år har det redan sökts av 15 475 ägare till småhus med oljeuppvärmning. 7 680 sökande har fått ett positivt beslut och 525 har fått avslag. Sammanlagt 28 miljoner euro har nu bundits till understödsbesluten. Handläggningstiden för ansökningarna är för närvarande över ett halvt år, men handläggningen väntas bli snabbare när man med hjälp av de anslag som nu frigjorts kan ta itu med de ansökningar som anhopats.

Villkoren för stödet förblir oförändrade

Understödet kan beviljas en privatperson eller ett dödsbo som äger ett småhus, när oljeuppvärmningssystemet i ett småhus för boende året om ersätts med ett uppvärmningssystem som inte baserar sig på fossil energi, förutsatt att kostnaderna för ändringsarbetena uppkommit efter den 1 juni 2020.

Understödet uppgår till 4 000 euro vid en övergång från oljeuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump och 2 500 euro vid en övergång till andra uppvärmningssystem. Understöd beviljas inte för byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen.

Stöden beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Läs mer