Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Terrängen i områdena för nätverket Natura 2000 kartläggs sommaren 2022

Placeringen av skogbevuxna naturtyper i områden som hör till nätverket Natura 2000 preciseras under sommaren 2022 som ett led i arbetet med att komplettera nätverket Natura 2000.

Identifiering av det exakta läget för de skogsnaturtyper som skyddas genom naturvårdslagen i samband med anmälan om användning av skog har utgjort en utmaning för nyttjandet av vissa Natura 2000-områden. Informationen förbättras genom närings-, trafik- och miljöcentralernas och Forststyrelsens inventeringar av naturtyper.

Till nätverket Natura 2000 hör 1 779 områden på det finländska fastlandet. Av dem granskas 208 i och med att det förekommer sådana skogbevuxna naturtyper vars naturvärden kräver skydd enligt naturvårdslagen, men som inte skyddas genom beslut av statsrådet. Områdena ligger preliminärt på de olika närings-, trafik- och miljöcentralernas områden enligt följande:

 • Södra Österbotten 1
 • Södra Savolax 6
 • Tavastland 14
 • Sydöstra Finland 18
 • Kajanaland 9
 • Mellersta Finland 34
 • Lappland 19
 • Birkaland 13
 • Norra Karelen 16
 • Norra Österbotten 18
 • Norra Savolax 13
 • Nyland 19
 • Egentliga Finland 28

Om granskningen visar att placeringen av skogsnaturtyper som kräver skydd enligt naturvårdslagen avviker från det som konstateras i statsrådets beslut preciseras genomförandet av skyddet genom beslut av statsrådet.

Utöver det ovan nämnda granskas förutsättningarna för att komplettera nätverket Natura 2000 i syfte att skydda livsmiljöerna för två sällsynta insektsarter, violett guldvinge och rödhalsad brunbagge. Violett guldvinge förekommer ställvis i Lapplands och Norra Österbottens områden. De få observationerna av rödhalsad brunbagge har gjorts i olika delar av landet.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om genomförandet av inverteringarna i god tid genom ett brev. Inventeringsarbetet förutsätter inga åtgärder av markägarna.

Parter och intressegrupper hörs i fråga om preciseringsförslagen i början av 2023. Målet är att statsrådets beslut om kompletteringar och preciseringar fattas i slutet av 2023.

Läs mera

Terrängen i områdena för nätverket Natura 2000 kartläggs sommaren 2022, miljöministeriets nyhet 20.4.2022 (ym.fi)