Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Allt färre mångåriga makroalger i den yttre skärgården i Nyland (Nyland)

Makroalgerna hör till de högre vattenväxterna längs kusten.  Under de senaste årtiondena har makroalgerna minskat i den yttre skärgården i Tvärminne, Ingå och Pernå till följd av övergödningen.  Förekomsten av makroalger längs den nyländska kusten har följts upp under 20 år och resultatet har sammanställts i en rapport.

Blåstång. Photo: Ari Ruuskanen

Övergödningen har kraftigt påverkat den mångåriga makroalgfloran på 3-9 m djup.  För 20 år sedan fanns det rikligt med blåstång överallt i den yttre skärgården, men numera har de rika bestånden decimerats kraftigt.  Blåstången har helt försvunnit från de västliga uppföljningslokalerna i Tvärminne och Ingå, men förekommer fortfarande i Pernå.  Där var blåstången förr växte är havsbottnen nu kal, utan växlighet eller täckt av mikroalger, döda alger eller sediment.

Trådalgerna, som växer närmast ytan på 1-2 m djup, frodas för de gynnas av eutrofieringen.  De makroalger som växer djupare än 9 m verkar inte ha påverkats av eutrofieringen, visar uppföljningsresultaten.

Makroalgerna bildar algbälten

Makroalgerna växer på hårda bottnar och bildar bälten från ytan neråt så långt ljuset når.  Närmast ytan växer trådalgerna, under dem brunalgerna och djupast ner rödalgerna. Makroalgerna är mer primitiva till sin uppbyggnad än fröväxterna och har inte rötter, stjälk eller blad, utan fäster sig vid underlaget med sin fästplatta.  Bladdelen kallas bål och den sköter näringsupptaget och assimileringen.

Allmänna makroalger längs Nylands kust är grönslick och blåstång. 

I bilagan till rapporten presenteras ett antal allmänt förekommande makroalgarter i text och bild. 

Uppföljningen av makroalger längs kusten i Nyland (doria.fi)

Tilläggsuppgifter ger:

  • Ari Ruuskanen Makrofytrapporten: Monivesi Oy, Ari Ruuskanen, tel. 040 7500637
  • Miljöförvaltningens uppföljningsprogram i Nyland: NTM-centralen i Nyland, biolog Mikaela Ahlman, tel. 0295 021 371

Photon:

Photograf: Ari Ruuskanen


Regional information