Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

I dag, onsdagen den 2 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen är matproduktionen och de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.

Den dag som internationellt kallas Earth Overshoot Day är den dag då vår konsumtion beräknas överskrida en hållbar användning av jordens naturtillgångar för året i fråga. Tidpunkten grundar sig på beräkningar gjorda av forskningsinstitutet Global Footprint Network.

Vårt koldioxidavtryck växer i synnerhet på grund av den energi som går åt till boende och transporter, och det är globalt sett den största orsaken till överkonsumtionen. Också matproduktionen har sin andel i den ohållbara användningen av naturresurser. Av den brukade jordbruksarealen används ca 70 procent för produktion av kött och andra animaliska livsmedel.

WWF:s köttguide, som publicerades i början av året, ger information om hur man kan välja livsmedel med större miljöhänsyn. Även fisk som fångats eller odlats på ett hållbart sätt är ett bra alternativ ur miljösynpunkt; i synnerhet inhemska fiskar från närliggande vattendrag är att rekommendera.

Det beräknas att finländarna förbrukar sin egen andel av jordens naturresurser ungefär fyra månader tidigare än världsgenomsnittet. Finländarnas nationella dag för när de ekologiska resurserna förbrukats inföll redan den 3 april. Om alla konsumerade på samma sätt som finländarna, skulle det behövas mer än tre jordklot för att konsumtionen skulle vara på hållbar nivå.

Vår konsumtion i Finland har globala effekter: exempelvis mer än 90 procent av de effekter på den biologiska mångfalden som är kopplade till finländarnas matkonsumtion uppkommer utomlands.

Till vardags konsumerar vi produkter vars råvaror ofta kommer från platser där de lokala invånarna är beroende av att naturen mår bra. I de miljöer där en del av världens fattigaste människor bor tar sig överkonsumtionen uttryck i form av bl.a. avskogning, torka, brist på sötvatten, jorderosion och förlust av biologisk mångfald.

Läs mera:


Regional information