Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hur sprider sig flödesvatten från Närpes å? (Landskapen i Österbotten)

Karteringen av översvämningsrisker i Närpes å har blivit färdig och finns nu tillgänglig på miljöförvaltningens tjänst med översvämningskartor på adressen www.ymparisto.fi/tulvakartat. Kartorna beskriver vilket område som täcks av flödesvatten och hur djupt vattnet är vid översvämningar med olika slags återkomsttid. Karteringen ger goda grunduppgifter särskilt när det gäller beredskap för översvämningar och planering av markanvändningen. Karteringen sträcker sig till både Närpes och Kurikka städer. De mest betydande områdena med översvämningsrisker ligger i Pörtom och längs Kyläjoki i Jurva tätort. 

När det gäller området som hör till Närpes stad stod Närpes stad och NTM-centralen i Södra Österbotten för karteringskostnaderna. Staden och NTM-centralen fortsätter samarbetet i år genom att utreda antalet invånare i översvämningsområden, vägnätet som blir under flödesvatten och olika typer av specialobjekt som eventuellt kan drabbas av översvämningar. Denna utredning kallas för en kartering av översvämningsrisker.

För kostnaderna som gäller området i Kurikka stod NTM-centralen. Till denna del behövs uppgifter från karteringen i planeringen av ändringen i avrinningsområdet från Kivi- och Levalampi som pågår för närvarande.

Inför översvämningskarteringen mättes geometrin i Närpes ås botten och i samband med översvämningar gjordes observationer av vattenståndet. Utgående från dessa uppgifter utarbetade Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho en flödesmodell som sträckte sig från Västerfjärdens bassäng ända till den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi. På basis av flödesmodellen och Lantmäteriverkets material över terränghöjder uppskattades hur en översvämning sprider sig på det karterade området vid översvämningar med olika återkomsttid. Separata bedömningar har gjorts bl.a. för översvämningar som återkommer i genomsnitt en gång på 20, 50, 100 och 250 år.

Det har inträffat flera hotfulla översvämningar i området längs Närpes å. Bland annat i augusti 2016 gjorde kraftiga regn att vattenföringen ökade mycket snabbt och vatten flödade ut på åkrar, vägar och in i källare. Översvämningen motsvarade en översvämning som återkommer i genomsnitt en gång på 15 år. I november 2014 och april 2013 inträffade översvämningar som till och med var något större. Flera vårar har också isproppar orsakat problem bl.a. i Pörtom och Övermark.

Bakgrundsfakta:

Tilläggsuppgifter:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • vattenhushållningsplanerare Petter Höglund, tfn 0295 027 810
  • gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Närpes stad:                         

  • teknisk direktör Edd Grahn, tfn 0500 560 851

Regional information