Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy selvitti uusiutuvan energian tulevaisuutta Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta näkemyksiä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon kehityksestä Etelä-Savossa. Uudet uusiutuvat energiamuodot yleistyvät ja metsäenergian jalosteet monipuolistuvat. Muutokset edellyttävät laajaa yhteistyötä energia-alan ja kunnallisten toimijoiden kesken sekä toimenpiteitä uusiutuvan energian yritysten tukemiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi. 

Ennakkoarvioinnissa tunnistettiin neljä keskeistä toimenpidettä, joiden avulla uusiutuvan energian käyttöä voidaan edistää Etelä-Savossa. Ensinnäkin uusiutuvan energian yrityksille tulee luoda virtuaalinen testausympäristö, jossa voidaan testata uusia teknologioita ja palveluja ja osoittaa niiden toimivuus. Toiseksi kuntien, yritysten ja energiayhtiöiden on yhdessä luotava visio ja strategia uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöön siirtymisestä. Kolmanneksi kuntien tulee näyttää esimerkkiä hankinnoissaan sekä huomioida uusiutuvat energiamuodot mm. kaavoituksessa, kilpailutuksissa ja julkisten rakennusten suunnittelussa. Neljänneksi uusiutuvan energian yrityksille on luotava yhteinen kehittämisohjelma alan liiketoiminnan vahvistamiseksi maakunnassa.

Etelä-Savon energiankulutus pysyy oletettavasti nykyisellä tasollaan tulevina vuosikymmeninä. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee, ja metsäenergian rinnalla uusiutuvien energiamuotojen merkitys korostuu. Keskitetty energiantuotanto puuta polttamalla vähenee raaka-aineen kallistuessa ja edullisempien energiavaihtoehtojen kehittyessä. Puun energiakäytön turvaamiseksi tulee panostaa uusien käyttömuotojen kehittämiseen, kuten puun jalostamiseen biohiileksi ja -öljyksi. Näillä voi olla myös merkittävä alueellinen työllisyysvaikutus.

Fossiiliset liikennepolttoaineet voidaan ennakkoarvioinnin näkemysten mukaan pääosin korvata Etelä-Savossa uusiutuvilla liikennepolttoaineilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää, että luodaan uusien liikennepolttoaineiden tarjonta ja kuluttajia kannustetaan siirtymään niiden käyttöön. Etelä-Savon kannalta biokaasu on tärkeä vaihtoehto, koska sen tuotantoa voidaan kasvattaa alueella. Kuntien tulee olla edelläkävijöitä uusiutuvien liikennepolttoaineiden käyttöönotossa.

Ennakkoarvioinnin tarkoituksena oli tuottaa Etelä-Savon ELY-keskukselle tietoa uusiutuvan energian tuotannon, jalostuksen, markkinoinnin ja kulutuksen kehitystrendeistä. Tietoa tullaan hyödyntämään Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman täydentämisessä, parantamisessa ja toteuttamisessa. Ennakkoarviointi toteutettiin asiantuntijahaastattelujen ja innovaatiotyöpajan avulla. Asiantuntijoiden näkemyksiä koottiin energia-alan toimijoilta, kunnallisilta toimijoilta sekä tutkimus- ja neuvontayksiköiltä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Sorasahi, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, p. 0440 361 609, vesa.sorasahi(at)mikseimikkkeli.fi

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut -yksikkö,
p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi 

 

                  


Regional information