Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vart riktas landsbygdsprogrammets medel i Nyland 2023–2027? Det framgår ur landsbygdsprogrammets genomförandeplan (Nyland)

 

Den regionala beredningen av landsbygdsprogrammets genomförandeplan i Nyland är på slutrakan. Med hjälp av de expertworkshoppar som ordnades på våren preciserades planens gemensamma mål och metoder för programåren 2023–2027.


Vart borde landsbygdsprogrammets medel riktas i Nyland 2023–2027? Nu har man fått svar på denna fråga, och de finns i landsbygdsprogrammets nya genomförandeplan som gäller Nyland.

- Vårt mål har varit att utarbeta en plan som är gemensam för alla landsbygdsaktörer och som särskilt beaktar landsbygdens behov i Nyland och främjar dess livskraft, berättar Maria Konsin-Palva, ledande expert på landsbygdsfinansiering vid NTM-centralen i Nyland.

Den färdiga planen definierar hur finansieringen från EU:s landsbygdsfond kommer att inriktas i Nyland under den kommande programperioden. Huvudtemana som valts för den kommande programperioden är: lönsam och hållbar primärproduktion, smart näringsverksamhet som utvecklas, livliga och livskraftiga byar, mångsidig natur och rena vattendrag samt en aktiv klimataktör.

Enligt Konsin-Palva har man i utarbetandet av utvecklingsplanen samarbetat bra med primärproducenterna, företagarna, invånarna och utvecklingsorganisationerna på landsbygden i Nyland. Av de ovannämnda har vi fått mångsidiga idéer och synpunkter för planen. Dessutom har utredningar och enkäter från Nyland utnyttjats i beredningen. Pricken över i:et i planens innehåll fick man från workshoppar och enkäter riktade till landsbygdens experter och utvecklare i Nyland under maj–juni. Genom workshopparna blev de viktigaste utvecklingsobjekten och -metoderna klarare.

- Nu vet vi vilka åtgärder som särskilt kommer att främjas under den kommande perioden, och det hjälper oss att välja projekten som ska finansieras, berättar Konsin-Palva.  

- I Nyland finns många bra finansieringsobjekt, men landsbygdsfinansieringens storlek och finansieringsverktygen som kommer till området bestämmer i vilken mån vi kan finansiera projekt. Vi blir sannolikt tvungna att välja projekten som finansieras, precis som vi gjort under denna programperiod.

Utvecklingsplanen för landsbygden i Nyland ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet före slutet av juni. Därefter kan ännu preciseringar göras i planen, och den nya utvecklingsplanen tas i bruk i början av 2023. Fram till dess tillämpas bestämmelserna för programperioden 2014–2020. Den nya genomförandeplanen är gemensam med Leader-grupperna i Nyland. Leader-grupperna bereder dessutom sina egna preciserande lokala utvecklingsstrategier.
 

 

 

 

 

Maria Konsin-Palva (på bilden) har sammanställt en ny utvecklingsplan för landsbygden i Nyland för åren 2023–2027.

 

 

 

 

 

 

Text och bild: Miia Koivunen

Beställ nyhetsbrevet om landsbygdsprogrammet