Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Merkittäviä luonnonsuojelun maakauppoja Hyyppärän Natura -alueella Salossa ja Somerolla (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt merkittäviä maanhankintoja Salon ja Someron Hyyppärän Natura-alueella. Salon Seurakunta myi valtiolle omistamansa alueen (23,9 ha).  Suomen kulttuurirahaston kanssa on tehty vaihto, jossa valtio sai haltuunsa tärkeän osan Hyyppärän maa-aineslailla toteutettavaa Natura-aluetta (66,36 ha). Vaihto rahoitettiin METSO-ohjelmasta.   

Salon seurakunnan jo v. 1970 rauhoittaman Hyyppärän harjun korkeimman kohdan rauhoitussäädöksissä oli maiseman huomioiva metsänhakkuu sallittua. Suojelua haluttiin maakaupalla tiukentaa ja hoitoa parantaa.

Suomen kulttuurirahaston omistuksessa ollut Murjunmäen Moron kohde on osa valtakunnallisesti arvokasta moreenimuodostumaa, jossa on arvokkaita harju- ja lehtoluontotyyppejä, ojittamattomia korpijuotteja ja lähteisyyttä.  Alueella elää myös liito-oravia. Alue muodostaa hienon virkistyskäyttö- ja luontokokonaisuuden Someron kaupungin viime vuonna rauhoittaman Iso-Valkeen alueen kanssa.

Hyyppärän Natura-alueella on tehty myös vuoden kuluessa useita luontotyyppipäätöksiä (jalopuulehdot, lehmus) sekä erityisesti suojeltavan lajin suojelupäätöksiä (harsosammal) arvokkaiden elinympäristöjen suojelemiseksi.

Hyyppärän Natura-alueen luonnonhoitoon panostetaan myös lähitulevaisuudessa

Hyyppärän suojeluun ja hoitoon on tarkoitus panostaa edelleen. Tulevaisuudessa alueelle muotoutuvan paahdeympäristön kokonaisuuden hoitoon on tarkoitus saada mukaan eri toimijoita alueen yrityksistä yksityisiin maanomistajiin. Tavoitteena on mm. 2016–2020 aikana käynnistää Suomen Metsäkeskuksen kanssa elinympäristökunnostuksiin liittyvä luonnonhoitohanke, joka tukee Kiskonjoen valuma-alueella toimivan ja vastikään rahoituksen saaneen FRESHABIT LIFE–hankkeen tavoitteita.

Luonnonhoidon kannalta Kiikalan lentokenttä ympäristöineen on edustavimpia ns. korvaavia paahdeympäristöjä eteläisessä Suomessa. Kentällä ja välittömässä läheisyydessä esiintyy useita uhanalaisia kasvi- ja hyönteislajeja mm. hietaneilikka, kangasraunikki, ajuruohovarsikoi ja kissankäpälällä elävä käpälähietakoi. Sen lisäksi lentokentän ympäristössä on esiintynyt äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti suojeltava harjusinisiipi (Pseudophilotes vicrama), jonka häviämisen syy on hyvin todennäköisesti ollut lentokentän ulkopuolisten alueiden umpeen kasvaminen. Alueelle voitaisiin lähivuosina harkita lajin siirtoistutusta takaisin jos paahdeympäristöverkosto saadaan hoidettua parempaan kuntoon mm. kulotuksin.

Valtio on kiinnostunut METSO -ohjelman rahoitusmahdollisuuksien puitteissa hankkimaan jatkossakin alueita Hyyppärältä ja paahdeympäristöjen hoidon kehittämiseksi etenkin lentokentän läheisiä alueita.
 

Lisätietoja:

Uhanalaisvastaava Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Ylitarkastaja Iiro Ikonen, p. 0295 022 869
iiro.ikonen(at)ely-keskus.fi

Liite (pdf):

Karttaliite_Hyyppärän luonnonsuojelualue


Regional information