Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Beslut om att skydda Malms flygplats

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har 26.6.2019 kompletterat det tidigare beslutet om att Malms flygplats ska skyddas.

Miljöministeriet upphävde 5.4.2019 NTM-centralen i Nylands beslut av den 7.6.2018 om skyddandet av Malms flygplats och återförvisade ärendet för ny behandling. Enligt Miljöministeriet framkom det inte lagenligt ur beslutet hur NTM-centralen hade tillämpat bestämmelser för tillämpningsområdet för lagen om skyddande av byggnadsarvet samt på vilka grunder beslutet fattats.

NTM-centralen anser att det är möjligt att skydda Malms flygplats på ett övergripande sätt med en detaljplan enligt markanvändnings- och bygglagen.

Med hjälp av detaljplaneringen kunde man säkra flygplatsens värdefulla byggnader samt att flygledartornet, väderstationen och rummet för flygförberedelser kunde bevaras i sitt nuvarande tillstånd som sevärdheter.

Enligt NTM-centralens beslut är bevarandet av terminal- och hangarbyggnaderna inte av ett så stort allmänt intresse att de skulle kräva skydd i enlighet med lagen om skyddande av byggnadsarvet.

I landskaps- och generalplanerna för området betecknas området för annat än flygverksamhet

Den nationellt betydande Malms flygplats värde som kulturmiljö har lagenligt skyddats i Helsingfors nya generalplan som styr detaljplaneringen. I generalplanen har man dessutom förenat olika intressen i enlighet med en promemoria som utarbetats 23.12.2009 av Miljöministeriet, Museiverket och Finlands Kommunförbund.  I promemorian behandlas planerings- och tillståndsförfaranden som tar hänsyn till nationellt viktiga kulturmiljöer. Enligt promemorian grundar sig deras rättsliga ställning i rättsverkningar för nationell områdesanvändning, som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen.

Målet är att bevara nationellt viktiga kulturmiljöer samt att anpassa eventuellt kompletteringsbyggande och andra ändringar till kulturmiljöernas karaktäristik och särdrag. Omfattningen och innehållet för bevarandet och ändringarna avgörs genom planläggning.

De pågående detaljplanerna för flygplatsen (ändringar av detaljplaneringen av Nallenrinta och ändringar av detaljplaneringen av Flygplatskvarteret) bevarar öppna vyer och påminnelser om startbanor. Lösningarna för detaljplaneringen bevarar för denna del det nationella värdet av flygplatsens kulturmiljö så som anvisas i generalplanen och förutsätts av nationella områdesanvändningsmål.

Lag om skyddande av byggnadsarvet gör det inte möjligt att bevara användningsändamålet

NTM-centralen anser att det nationellt betydelsefulla Malms flygplats kulturmiljövärden går att säkra enligt huvudregeln i lagen om skyddande av byggnadsarvet med hjälp av detaljplanering av området samt enligt vad som föreskrivs i de nationella målen för områdesanvändningen som grundar sig i markanvändnings- och bygglagen. Att skydda Malms flygplats är möjligt, tillräckligt och ändamålsenligt med hjälp av detaljplanering.

» Beslut 26.6.2019

Ytterligare information:

Nylands NTM-central, överinspektör Henrik Wager, tfn 0295 021 473


Regional information